دلالت‌های «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» در تکوین سیاست نوآوری؛ موردکاوی‌ روند تاریخی حل مسائل زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

چکیده

مطالعات نظام‌های نوآوری طی دهه‌های گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست‌های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری‌های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست‌گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش‌های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست‌های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می‌پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله‌های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها