ارائه الگوی بومی چابکی سازمانی در مراکز تحقیقات صنعتی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی تحقیقاتی در عرصه دریایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه سازمان‏ها برای پاسخ‌گویی به پیچیدگیهای محیطی، چابکی را در دستور کار خود قرار دادهاند. مراکز تحقیقات صنعتی نیز از این وضعیت مسثتنی نیستند و عملکرد مطلوب آن‌ها مستلزم پویایی و تحرک در مواجهه با تغییرات محیطی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای بهبود چابکی در مراکز تحقیقات صنعتی در حوزه دفاعی انجام ‌شده‌است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده‌ها از نوع کیفی است. داده‌ها از طریق مصاحبه با خبرگان موضوع پژوهش و آشنا با سازمان مورد مطالعه، جمع‏آوری شده است. نمونهگیری به روش گلولهبرفی و تا سرحد دستیابی به اشباع نظری صورت پذیرفته که این امر با مصاحبه پانزده‌ نفر از منتخبین جامعه آماری، حاصل شده است. دادهها، با استفاده از رویکرد نوظهور نظریه دادهبنیاد تحلیل شده که در فرآیند این تحلیل 796 کد باز استخراج شده‌است و با اعمال کدگذاری محوری 36 مفهوم استخراج و درنهایت این مفاهیم در 7 مقوله دستهبندی شده‌است. مقولهها شامل متولی چابکی، دانشگران چابک، مدیر چابک، ساختار چابک، فرآیند چابک، فرهنگ‌سازمانی چابک و بلوغ اکوسیستم تحقیقات صنعتی است. این الگو در بخش هایی با تئوریهای رایج دارای همپوشانی است اما مفاهیمی مانند متولی چابکی و بلوغ اکوسیستم را میتوان به عنوان نوآوری‏های آن برشمرد. بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که چابکی یک پیامد سیستم در سطوح مختلف بلوغ است که در ساحتهای مختلف سازمان موضوعیت داشته و برش ساختاری یا فرآیندی آن امکانپذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Native Model of Organizational Agility in Industrial Research Centers (Case Stady: A Military Research Organization in the Maritime Field)

نویسندگان [English]

  • Nemat Allah Moradi 1
  • Mohsen Miri 2
  • Mohammad Mehdi Mohtadi 2
1 PhD candidate of Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Today, organizations have put agility on their agenda to respond to environmental complexities. Industrial research centers are no exception and their optimal performance requires dynamism and mobility in the face of environmental changes. The present study aims to provide a model for improving agility in industrial research centers in the field of defense.
This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of the nature of the data. Data were collected through interviews with research experts familiar with the organization under study. Sampling was done by snowball method and to the point of achieving theoretical saturation, which was achieved by interviewing fifteen selected members of the statistical population. The data were analyzed using the emerging approach of data-based theory, in which 796 open codes were extracted in the process of this analysis, and 36 concepts were extracted by applying axial coding, and finally these concepts were classified into 7 categories. Categories include Agility Trustee, Agile Scholars, Agile Manager, Agile Structure, Agile Process, Agile Organizational Culture, and Maturity of Industrial Research Ecosystem. This pattern overlaps in some respects with common theories, but concepts such as agility trustee and ecosystem maturity can be considered as its innovations. Based on these findings, it can be concluded that agility is a consequence of the system at different levels of maturity that is relevant in different areas of the organization and its structural or process cutting is not possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Organizational Agility
  • Agile Organization Model
  • Industrial Research Organizations
  • foundation data theory