ارایه الگویی برای انتقال فن آوری از سازمان های تحقیقاتی نیروهای مسلح به صنایع دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت پروژه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های تحقیقاتی، تبدیل ماحصل پروژه‌های تحقیقاتی به تولید است. در این پژوهش، سعی شده است تا پس از بررسی مبانی نظری تحقیق با بررسی‌های میدانی مشکلات وضع موجود درزمینه‌ انتقال فن‌آوری پروژه‌های تحقیقاتی به صنعت، تبیین الزامات مدیریت انتقال فن‌آوری از سازمان‌‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح به صنایع تولیدی دفاعی شامل تعریف نوع نمونه‌ها در تحقیقات صنعتی و فازهای اجرایی یک پروژه تحقیقاتی، بررسی و بیان گردد. در ادامه با توجه به مشکلات شناسایی شده و انجام مطالعات تطبیقی و با بررسی انواع الگوهای انتقال فن‌آوری کشورهای صنعتی و ایران و بررسی سازمان‌های موفق تحقیقاتی، الگوی پیشنهادی اولیه‌ای که با سازمان‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح کشور سازگار باشد، پیشنهاد شده است. با جمع‌آوری نظرات تعداد 40 نفر از خبرگان در قالب پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از آن، با دو روش میانگین و آزمون بینم، پرسشنامه ارزیابی الگوی ارایه شده با ضریب آلفای کرونباخ 901/0 اعتبار‌سنجی شده و بر اساس نتایج پرسشنامه نهایتاً با اضافه شدن دو فرآیند جدید، الگوی پیشنهادی اولیه بر اساس نظر خبرگان، نهایی و ارایه شده است. الگوی نهایی تحقیق، شامل هشت مرحله اساسی در فرآیند انتقال فن‌آوری از سازمان‌های تحقیقاتی نیروهای مسلح به صنایع دفاعی است که در آن نظرات رده‌های عملیاتی، آمادی و صنعت، لحاظ گردیده است و در نتیجه، از نظر کاربردی متناسب با شرایط بومی کشور، قابل اجرا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Pattern to Transfer Technology from Research Organizations of Armed Forces to Defense Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mardani Shahrbabak 1
  • Ali Shaebani Badamestani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Management and economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2 MSc student of Project Management Engineering, Faculty of Management and economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the most important concerns in research organizations is to convert the research projects to production. In this research, after study the theoretical foundation of research with field surveys about exiting problems in the field of transfer technology to industry, explained management requirements for technology transfer from Research Organizations of Armed Forces to Defense Industries, including the definition of samples industrial research and implementation phases of a research project to investigate and discussed. Then according to the identified problems and comparative studies by considering of the type of technology transfer patterns of industrialized countries and Iran and the successful organizations of research, initial proposal pattern is proposed. The questionnaire is validated by using the opinions of 40 experts in the form of the questionnaire and analyzing the collected data by average and Binomial test methods. The Cornbrash's Alpha obtained for the model was 0.901. The final pattern is including of eight basic steps in the technology transfer process from armed forces research organizations to defense industries. Therefore this pattern is executable and applicable pattern based on local conditions of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer Technology Management
  • Transfer Technology Pattern
  • Armed Forces Research Organizations
  • Defense Industries