الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین، ایران

چکیده

تکامل صنایع دفاعی و توسعه روز افزون فناوری‌ها و تغییرات عمده در فضای تهدیدات نظامی جهان نیاز به اعمال تغییرات بمنظور پاسخگوئی به تهدیدات و حفظ توان دفاعی و بازدارنگی کشور در این صنایع را صد چندان نموده است صنایع دفاعی وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی را به عهده دارند. مساله اصلی این تحقیق وجود محدودیت‌های اقتصادی، علمی، تولیدی و... است که به دلیل تحریم‌ها بوجود آمده و منجر به ایجاد موانع و چالش‌ها، در صنایع دفاعی شده است. هدف این پژوهش، ارائه یک الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها برای مقابله با محدودیت‌ها، با هدف پاسخگویی به نیاز ذینفعان و حفظ توان خطوط تولید محصولات دفاعی است. با این رویکرد اهمیت این پژوهش ضروری می‌گردد. نوع تحقیق، کاربردی است و با استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام شده روش گردآوری اطلاعات بصورت پیمایش میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق مبتنی بر روش اکتشافی و با بهره‌گیری از جامعه 35 نفری از مدیران عالی، میانی، عملیاتی، خبرگان و نخبگان صنایع دفاعی می‌باشد. از نتایج این پژوهش ارائه یک الگو است که می‌تواند به حفظ توان تولید در وضعیت بحران و گذار از محدودیت ها از طریق رویکرد نمایندگی‌ها کمک کند. دستیابی به نظام تولید محصولات در شرایط عدم قطعیت مالی اقتصادی، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراتر از مرزهای سازمان و بکارگیری شبکه نمایندگان صنعتی و خدماتی برای تامین قطعات از ویژگی‌های این الگو می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Platform organizational pyramid Based on Agent Theory in Defense Industries

نویسنده [English]

  • Mahdi Moradi
Ph.D. in Industrial Management Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Defensive industries are responsible for equipping defense forces The main problem of this research is the existence of economic, scientific, production and ... restrictions Which is due to sanctions And has led to the creation of some barriers and challenges in defense industries .In this research, the presentation of a new organizational pyramid model based on the theory of dealers, To cope with constraints, With the aim of meeting the needs of stakeholders Maintaining the power of defense product lines  With this approach, the importance of this research is necessary.The type of research is practical  Using the exploratory blend method .The method of data gathering was field survey And the data collection tool was interviewed The method of analysis in this research is based on the exploratory method It utilizes a community of 35 top managers, mid-level, operational, experts and elite defense industries findings Provide a new organization pyramid Ability to maintain the power of production lines in crisis And the transition from restrictions Through the dealership approach, Achieving the production system In terms of economic uncertainty, Reduce direct and indirect costs, Use Capacity Ability to go beyond organizational boundaries And identify the network of industrial representatives and service providers to supply the parts .Conclusion Networking, production, storage and distribution optimization based on the theory of agents It will enhance reliability and improve the performance of defense industries in this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platform organizational pyramid
  • Defense Industry
  • maintain the power of production lines
  • Agent Theory
اسماعیلی، ا. ، احصای مسائل سیاستی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری. در ردائی، ن، پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1400).
افتخاری، ح.، ثقفی، ف. تبیین مهم ترین چالش ها و عوامل موفقیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)، نشریه مدیریت فردا، پیاپی 50. (1396).
آیین نامه تشکیل مراکز و پژوهشکده تحقیقاتی،. برگرفته از لینک https://nkums.ac.ir/Category/8506. (1371).
بندریان، ر.، و قابضی، ر.. مزایا و چالش های تجاری سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود. رشد فناوری, 5(20), (1388)، 19-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102851.
پروری، پ. خوانشی نو از روش پدیدارشناسی؛ بنیان‌های فلسفی، رویکردها و چارچوب اجرای تحقیق پدیدارشناسی. مطالعات جامعه شناسی, 12(44) (1398).، 87-106. doi: 10.30495/jss.2019.669587
جلیلی، م.. تحلیلی بر موانع و راه کارهای توسعه مراکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی. تولید علم, (1387).
خلیلی، ف. و رجائی، ی.،  بررسی موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و ارائه راهکارهای مناسب. (1387)،https://civilica.com/doc/1382925
خیاطیان, م., سلامی, س.. تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران. بهبود مدیریت. (1391)6(4), 57-75.
خیاطیان، م.، و سلامی، ر.. تبیین موانع استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی در ایران. بهبود مدیریت, 6(4 ).پیاپی (18). (1391)، 57-75.
رحمانی، غ.و موسوی خطیر، س. ج،، بررسی چالش‌های سازمانی مراکز پژوهشی کشور و ارائه راهکارها مناسب، دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری،تهران. (1390).
ردائی، ن. ، پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. (1400).
ضیایى, م.. بررسی موانع ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در رابطه با تحقق اهداف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی, 36(39), (1381).
مرکز پژوهش­های مجلس،. برگرفته از لینک https://rc.majlis.ir/fa/law/show/100099. (1369).
وزارت عتف،  برگرفته از لینک https://www.msrt.ir/file/download/page/1608452018-1602662850-20-99.xlsx. (1400).
 
Enayatrad, Mostafa, and Ehsan Mostafavi. "Pasteur Institute of Iran: History and Services." Journal of research on history of medicine 6, no. 4 (2017).
 Mayan, Maria J. An introduction to qualitative methods: a training module for students and professionals. International Institute for Methodology, (2001).
OECD Publishing. Public research institutions: mapping sector trends. OECD publishing. (2011).
Rush, H., & Bessant, J.. Technology Institutes: Strategies for best practice. Cengage Learning Emea. (1996)
Rush, Howard, Mike Hobday, John Bessant, and Erik Arnold. "Strategies for best practice in research and technology institutes: an overview of a benchmarking exercise." R&D Management 25, no. 1 (1995): 17-31.
Ruttan, Vernon W. The Role of the Public Sector in Technology Development: Generalizations from General Purpose Technologies. No. 1701-2016-138907. (2001).
UNCTAD. "Science, Technology and Innovation Policy Review: The Islamic Republic of Iran." In United Nations Conference on Trade and Development. (2016).
 Manen, M. V., and M. Manen. "Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy (SUNY Series in the Philosophy of Education)." (1997).
Wojnar, Danuta M., and Kristen M. Swanson. "Phenomenology: an exploration." Journal of holistic nursing 25, no. 3 (2007): 172-180.