دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، پاییز 1397 
3. مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور

صفحه 45-69

محمد رضا عطار پور؛ ابوالفضل کزازی؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی