تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی (مورد مطالعه: مسائل زیست‌محیطی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از حوزه‌های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست‌گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست‌گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم‌گیری مبتنی بر مسائل زیست‌محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه‌های سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست‌محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش‌های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده‌های مکتوب نهایتاً منجر به شکل‌گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح‌بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه‌های سیاست‌گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست‌محیطی کشور هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Analysis of Policy Making in National-Level Strategic Issues (Case Study of Environmental Issues)

نویسندگان [English]

  • Hosein Aslipour
  • Hadi Khanmohammadi
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.