دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 22، زمستان 1392 
6. نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی