تدوین و ارزیابی راهبرد با رویکرد ترکیبی SWOT و ANP فازی مطالعه موردی صنعت خدمات ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعت و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تحلیلSWOT ، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیران در فرآیند مدیریت راهبردی است. این ابزار، مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر راهبرد سازمان می‌کند. در نتیجه، این تحلیل ابزار خوبی برای تدوین راهبرد است. تحلیل SWOT دارای کاستی‌هایی نیز هست. این تحلیل توانایی ارزیابی وابستگی های موجود در بین عوامل شناسایی‌شده را ندارد و تنها فهرستی از عوامل و راهبرد‌ها را به‌صورت کیفی بیان می‌کند. محققین روش‌های گوناگونی را برای کمّی کردن SWOT توسعه داده‌اند اما این روش‌ها جامع نبوده و کمبودهایی دارند. در این تحقیق، یک تکنیک فازی برای وزن دهی کمّی راهبرد های SWOT تدوین و توسعه داده است. با این روش، ابهام موجود در نظرات تصمیم گیران در الگو در نظرگرفته می‌شود. برای در نظر گرفتن وابستگی میان عوامل و وابستگی‌های درونی عوامل، از تکنیک ANP فازی استفاده شد زیرا این تکنیک وابستگی‌های درونی عوامل را نیز درنظر می‌گیرد، درحالی‌که تکنیک‌های رایج فعلی از جمله AHP عوامل را مستقل در نظر می‌گیرند. نتایج حاصل از تکنیک ارایه شده به‌دلیل در نظر گرفتن ابهام نظرات تصمیم گیران و روابط درونی عوامل، دقیق‌تر و واقعی‌تر از سایر روش‌های رایج است. نهایتاً الگوی ارایه‌ شده با یک مطالعه موردی در صنعت خدمات ارتباطی مورد آزمون قرار گرفت و راهبرد های برتر استخراج و رتبه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها