نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نوآوری یکی از موضوعات کلیدی در گذار به سوی موج جدید صنایع دفاعی است. اما، موفقیت نوآور‌ی‌هایی که در صنعت دفاعی شکل‌ می‌گیرند، تحت تاثیر عوامل متعددی ‌است. در این میان، محققان، به عوامل متعددی اشاره کرده‌اند که موفقیت نوآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این عوامل شامل عوامل محیطی، سازمانی و فردی می‌شوند. گرچه همه این موارد تاثیرگذارند، اما بعضی از محققان بر نقش و اهمیت عوامل سازمانی در موفقیت نوآوری، تاکید بیشتری دارند. از سوی دیگر، برخی از صاحب‌نظران نیز با توجه به فنآوری‌محور بودن صنعت دفاعی، بر اهمیت عوامل فردی تاکید زیادی دارند. در این تحقیق، ابتدا به‌ شناسایی عوامل فردی موثر 9عامل و همچنین تبیین ابعاد و مولفه‌های 3 مولفه موفقیت نوآوری پرداخته شده ‌و سپس به کمک سیزده نفر از صاحب‌نظران دفاعی، عوامل موثر بر موفقیت نوآوری، پالایش شده است. در مرحله‌ی بعد، به روش توصیفی پیمایشی و با کمک نظرات 100 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی، تاثیر این عوامل فردی، به‌تفکیک بر نوآوری‌های جهشی و تدریجی، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که از بین 9 عامل فردی شناسایی شده، 7 عامل بر ابعاد موفقیت نوآوری تاثیر معنی‌داری داشته که البته اولویت و رتبه‌بندی عوامل در نوآوری‌های جهشی و تدریجی متفاوت است. همچنین براساس نتایج، مولفه‌های سه گانه موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: فرصت‌آفرینی برای جنگ‌های آینده،‌ تامین مطالبات و نیازهای جاری نیروهای مسلح و کسب منافع اقتصادی.

کلیدواژه‌ها