تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 استاد گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

امروزه ما در آستانه انقلاب صنعتی چهارم قرار داریم و پیشرفت­های حاصل از علوم مختلف در راستای تقویت یکدیگر قرار گرفته­اند. توجه به مفهوم خلاقیت و کارکردهای فرهنگی این مفهوم در آمیختگی با سازوکارهای کسب‌وکار و اقتصاد و ظهور صنایع خلاق به‌عنوان زیربنای اقتصاد خلاق در عصر کنونی منجر به انقلابی در صنایع عصر آینده شده است. اهمیت روزافزون صنایع خلاق در اقتصاد کشورها با شاخص‌هایی همچون افزایش سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی و ملی در سال‌های اخیر مشخص می‌شود. هدف این پژوهش ایجاد درکی بهتر و عمیق­تر از عوامل مؤثر بر صنایع خلاق است تا کشور در آینده بتواند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بر روی این عوامل به بهبود اقتصادی کمکی نماید. از این منظر، پژوهش حاضر رویکردی فراتحلیلی به پژوهش­های اندک صورت گرفته در کشور و پژوهش­های گسترده­ی صورت گرفته در سطح دنیا داشته و با استفاده از تحلیل نظرات خبرگان و کاربست روش دیمتل به تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر توسعه صنایع خلاق در آینده پرداخته است. در این تحقیق، توجه به سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های فرهنگی دو عامل بسیار تأثیرگذار بر توسعه صنایع خلاق شناسایی شدند و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در انتها نیز راهبردهایی برای بهره­برداری از این فرصت ایجادشده، ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Intensity of the Effective Factors on Creative Industries Development Using DEMATEL Method

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shameli Hajiabadi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Hasanali Aghajani 3
  • Mahmood Yahyazadehfar 4
1 PhD candidate of Production and Operations Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
4 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Today, we are on the threshold of the fourth industrial revolution, and the progresses made by various sciences have been mutually reinforcing each other. On the other hand, considering the concept of creativity and its cultural functions in combination with the mechanisms of business and economy, and the emergence of creative industries as the infrastructure of creative economy in the present era, has led to a revolution in the industries of the future. In recent years, the growing importance of the creative industries in the economies of the country is characterized by indicators such as the increase of these industries' portion in GDP and GNP. The purpose of this research is to create a better and deeper understanding of the factors affecting the creative industries, so that in the future, our country can contribute to economic reform and economic recovery by planning and investing on these factors. From this perspective, the present study is a meta-analysis approach to the few studies carried out in our country and extensive research carried out around the world. By using expert opinions and applying the DEMATEL method, the effect of factors influencing the development of creative industries in the future has been explained. In this research, two factors that have been very influential on the development of creative industries were identified; attention to human capital and cultural capital, and other factors were ranked next. At the end of this research, there are also suggestions and strategies to exploit and use these opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Industries
  • Creative Industries
  • Creative Jobs
  • Creative Economy
  • DEMATEL