بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری هم­زمان، اطلاق می­شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری‏های بنیادین و توسعه صلاحیت‏های جدید، و بهره‏برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور‏های (بهبود) تدریجی و بکارگیری توانایی‏های فعلی سازمان می‏باشد. برای دستیابی به دوسوتوانی در سطح سازمان به منابع و قابلیت­های مختلفی نیاز است که یکی از مهمترین آنها، وجود منابع انسانی دوسوتوان می‏باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد منابع انسانی دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. به منظور بررسی و دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی که شامل پژوهش­های کمی و کیفی بود، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه­ای محقق ساخته تهیه و در نمونه ای به حجم 338، در سازمان مورد مطالعه توزیع شد. 57 گویه استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از رگرسیون چند متغیره و در قالب چهار شایستگی کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، شایستگی حرفه­ای و در نهایت شایستگی سازمانی-مدیریتی در سازمان دفاعیِ مورد مطالعه به عنوان اجزای اصلی دوسوتوانی منابع انسانی تایید شد که در این میان شایستگی­های فردی کارکنان دارای بیشترین اثر بر روی دوسوتوانی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invesgation on Ambidextrous Human Resource Strategic Competencies in a Defensive-Industrial Organization

نویسندگان [English]

  • Yasser Alidadi Talkhestani 1
  • Ebrahim Mahmoodzadeh 2
  • Morteza Mousakhani 3
  • Seyed Mehdi Alvani 4
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Organizational ambidexterity is one of the recent topics in the field of organizational science. For any organization, achieve to ambidexterity will be ensuring satisfaction and growth (survival). One of the key resources to achieve ambidexterity, is Human Resource. This study seeks to identify factors influencing the creation of an ambidextrous human resources at the defense-industrial organization. In order to achieve this goal, the combination of quantitative and qualitative research methods were used. Initially the focus group was used, and based on its results, a questionnaire was prepared and In the sample of 338, were distributed in the studied organization. 57 item extracted from the literature an focus group meetings, in four key competencies, were analyzed using multiple regression. as result in the studied organization, individual competence, social competence, professional competence and organizational-managerial competencies as main component ambidextrous human resources, were confirmed, and greatest effect on the HR ambidexterity was individual competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambidexterity
  • Human Resources
  • Ambidextrous Human Resources