الگوی انتقال شایستگی‌های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار: مطالعه موردی شرکت سایپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌ها جهت بقای خود، بیش‌ازپیش، به حفظ مزیت رقابتی نیازمندند. تعابیر مختلفی از مزیت رقابتی وجود دارد که فصل مشترک آن‌ها داشتن عملکرد بهتر بنگاه نسبت به رقبا و قرار گرفتن آن در موقعیت برتر است. یکی از این موارد، دیدگاه قابلیت‌ها و شایستگی‌های بنگاه به‌عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار است که در آن شایستگی‌های اصلیبه چگونگی هماهنگ کردن مهارت‌های تولید و یکپارچه کردن جریان‌های گوناگون فناوری در سازمان اطلاق می‌شود. درواقع، سازمان‌ها می‌توانند با شناسایی و بهره‌گیری از شایستگی‌های اصلی خود و جذب شایستگی‌های خارجی که حاصل آن ارائه محصولات بی‌نظیر است، رقابت‌پذیر باشند. در این مقاله، هدف ارائه مکانیزه انتقال شایستگی‌های تولید با رویکرد بهبود عملکرد بازار در گروه خودروسازی سایپا است. یافته‌های پژوهش، نشانگر اثبات فرضیات پژوهش و ارائه الگویی بومی، درزمینه انتقال شایستگی‌های تولید متناسب با صنعت خودروسازی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Mechanism of Transferring Manufacturing Competences to Increase Market Performance

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Hashemzadeh
Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, businesses and organizations need more than ever to maintain the competitive advantage for survival. There are different aspects of competitive advantage, but better performance of the firm compared to the competitors and its placement in a superior position is their common aspect. Theory of the firm capabilities and competencies is one of these aspects, which is emphasized as a source of sustainable competitive advantage. In this theory, the core competencies refer to the way of coordinating the manufacturing skills and integrating the various flows of technology in the organization. In fact, organizations can be competitive through identifying and benefiting from their core competencies and attracting external competencies, which results in providing unique products. This study aims at providing a mechanism of transferring manufacturing competencies to increase market performance in SAIPA automobile manufacturing group. This is a survey-practical research that its data are gathered by using a questionnaire, which its validity and reliability is proven. The population of this research was one-hundred and ten people, which were selected among experts and managers of SAIPA Group. The findings proved research hypotheses and provided a local model in transferring manufacturing competencies in accordance with the Iranian automotive industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transferring Manufacturing Competencies
  • Market Performance
  • Internal Competency
  • External Transferring Competency
  • Competency of Manufacturing Process