شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل مؤثر بر پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مدیران سازمان‌هایی که به عرصه‌های جدیدی از کسب‌وکار وارد می‌شوند نظیر مراکز رشد فن­آوری که باهدف حمایت از کسب‌وکارهای دانش بنیان و دانش محرک ایجاد شده­اند، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که چه مشکلاتی در هنگام سازمان‌دهی برای نوآوری پیش می‌آید و آیا می‌توان سازمان ها را برای نوآوری سازمان‌دهی کرد یا خیر؟ و چگونه می‌توان پارادوکس نوآوری و سازمان‌دهی را مدیریت کرد؟ در این راستا، پژوهش حاضر باهدف شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در رابطه با عوامل مؤثر بر پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری انجام‌شده است. این پژوهش، نوعی ذهنیت­شناسی است و طبقه‌بندی جدیدی به ادبیات موضوع در حوزه مراکز رشد فن­آوری با ویژگی‌های خاص این نوع از سازمان‌ها اضافه می‌کند. مراکز رشد فن­آوری می‌توانند با تبیین پارادوکس سازمان‌دهی و نوآوری، طراحی ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی و ایجاد قابلیت‌های سازمانی و مدیریتی، خود را اثربخش­تر کنند. این پژوهش، با مرور ادبیات موضوع، مصاحبه و استفاده از افکار جمعی، ارزیابی و جمع‌بندی فضای گفتمان و درنهایت انتخاب عبارات نمونه کیو (42 عبارت شناسایی‌شده) و مرتب‌سازی نتایج و تحلیل داده‌ها، انجام شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سه الگوی ذهنی در میان این مدیران وجود دارد که بر اساس گزاره‌های متمایزکننده با بالاترین امتیاز، نام‌گذاری شدند: فن­آورانه، ساختاری و عمل­گرا. عوامل شناسایی‌شده در الگوی ذهنی فن­آورانه اهمیت بیشتری نسبت به الگوهای ذهنی دیگر(ساختاری و عملگرا) دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about Factors Affecting on Organizing and Innovation Paradox

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Malekzadeh 1
  • Qasem Taqizadeh 2
  • Mohammad Amin Malekzadeh 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc student of Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Managers of new business era such as supporting organizations in knowledge driven business units including Technology Incubators always think about problems during organizing for innovation. They want to know whether we can organize for innovation or not? And how organizing and managing paradox can be managed? This study aimed to identify factors affecting the mental patterns of managers in relation to the organizing and innovation paradox. This is a kind of mental cognition and the new classification of the literature in relation to the specific characteristics of Technology Incubators. Technology Incubator can design more effective organizational structure and management processes and build their managerial and organizational capabilities if they can understand and explain this paradox. This study is based on literature review, interviews, and finding manager's opinions, evaluate and sum up the dialogues and ultimately selecting Q-sample phrases (42 statements identified) and sorting the results. The results showed that there are three mental patterns among these managers which are respectively: Technological, Structural, and Pragmatic mental pattern. Factors identified in the technological paradigm are more important than any other mental patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizing and Innovation Paradox
  • Technology Incubator
  • Mental Patterns
  • Q Method
  • Technological
  • Pragmatic
  • Structural