واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه‌های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت پروژه، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران.

چکیده

فاز اختتام پروژه به اتمام کلیه امور قراردادی، اجرایی، محصول و فازهای پروژه به‌صورت سازمان‌یافته می‌پردازد و فرآیندهای این فاز، به‌عنوان آخرین فرآیندهای پروژه، اتمام اقلام قابل تحویل و قراردادها را به‌صورت ساختار‌یافته تضمین می‌کنند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور، فاز اختتام این پروژه‌ها تا چندین سال به‌طول می‌انجامد و بدین ترتیب، طرفین پروژه چند سال پس از تکمیل، همچنان درگیر تعارضات باقی‌مانده هستند که اتلاف قابل‌توجهی در منابع ملّی صورت می‌پذیرد. فاز اختتام پروژه‌ها با وجود اهمیت بسیار زیاد، کمتر از سایر فازهای پروژه به‌صورت میدانی مطالعه شده است. هدف این پژوهش شناسایی موانع موفقیت فاز اختتام با محورّیت اختتام فیزیکی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز است که به‌صورت مطالعه چندموردی عمیق و با رویکرد قیاسی در چهار پروژه از سایت خشکی یکی از طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس‌جنوبی انجام شده است. بر اساس یافته­های این پژوهش، موانع موفقیت فاز اختتام پروژه‌های صنعت نفت و گاز در 12 گروه شناسایی و 7 گروه از آن‌ها به‌عنوان عوامل کلیدی دسته‌بندی شدند. راهکارهای اجرایی نیز متناسب با مهم‌ترین موانع پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the Obstacles to Closeout Phase Success in Oil and Gas Industry Projects (Case Study: South Pars Gas Field Development Program)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Azizi 1
  • Farbod Sadeghi Tehrani 2
  • Mohammad Hossein Sobhiyah 1
  • Farhad Nasrollahpour 3
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 MSc in Project and Construction Management, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 MSc in Project Management, Institute of Management Research and Training, University of Applied Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Project closeout phase completion of all contract, executive, product and project phase works as organized and processes of this phase as the last project phase guaranteed completion of deliverables, phases and contracts ensures that are structured. According to surveys done in Iran's oil and gas industrial projects, project closeout phase lasts several years and thus a few years after the completion of the project and so the parties involved are remaining conflicts that significant waste of national resources is done. Projects closeout phase with despite the importance of this phase have been less than as field study other phases of the project. The aim of this study is to identify obstacles to success closeout phase with oriented physical closeout in oil and gas industrial projects that is done as multi case-study and comparative approach in four project of one of the south pars gas field development program onshore. Based on the findings of this research, obstacles to success the oil and gas industry projects closeout phase were identificd into 12 groups and 7 of them were categorized as key factors. Implementation solutions are proposed related most important obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Closeout Phase
  • Project Commissioning
  • Closeout Phase Challenges
  • Oil and gas Project
  • South Pars