تاثیر هم سویی راهبرد های مدیریت دانش و سبک های وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، با گسترش رقابت، دغدغه عمده مدیران، واکنش به نیازهای دانشی از طریق مدیریت ­دانش است. هم­سویی یکی از اقدامات کلیدی در مدیریت دانش است. از این­رو، این پژوهش، هم­سویی سبک­های دانشی با راهبرد­های مدیریت ­دانش را مورد بررسی قرار داده است. سنجش راهبرد­­های مدیریت دانش بر مبنای الگوی دو وجهی انسان­گرایی، سیستم­گرایی و سبک­های مدیریت­دانش بر مبنای الگوی چهار وجهی اجتماعی­کردن، برونی­سازی، ترکیب و درونی­سازی صورت گرفته است. درضمن، هم­سویی راهبردها و سبک­های مدیریت دانش بر مبنای الگوی نقاط مرجع راهبردی در ماتریس مدل هال (2001)، سنجیده شده ­است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و نحوه گردآوری داده­­های پژوهش، جزو پژوهش­های توصیفی و غیر آزمایشی (پیمایشی)، قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل همه­­ی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان­های دولتی شهر تهران است. یافته­های این پژوهش نشان    می­دهد، راهبرد مدیریت ­دانش منفعل، با اجتماعی کردن، راهبرد مدیریت ­دانش سیستم­گرا، با برونی­سازی، راهبرد مدیریت دانش   انسان­گرا، با درونی­سازی و راهبرد مدیریت ­دانش پویا، با ترکیب، هم­سو است. درضمن، هم­سویی­های فوق، منجر به افزایش عملکرد سازمانی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Alignment of Knowledge Management Strategies and Knowledge Condition Styles on Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Farjollah Rahnavard Ahan 1
  • Shirin Javaheri 2
1 Associate Professor, Institute for management and planning studies, Tehran, Iran.
2 MSc in Information Systems Management, Faculty of Management, West Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, with growing expansion of competition the major concern of managers is to response knowledge via knowledge management. Alignment is one of key practices in knowledge management. Hence, this research has examined the alignment of knowledge styles with knowledge management strategies. KM strategies is measured based on two dimensional model of human-oriented and system-oriented and its managerial styles are based on four dimensional model of socialization, extrapolation, combination and internalization. Meanwhile, alignment of KM strategies and styles are measures based on strategic reference points in Hall Matrix (2001). The present study is an applied one in terms of its purpose and in terms of data collection method, it is a descriptive and non-experimental research.
The statistical population of this research is all managers and senior experts of public sector agencies in Tehran. The findings of this research show that is an alignment between Passive Knowledge Management Strategy with Socialization, System-Oriented Strategy with Externalization, Human- oriented Strategy with Internalization and Dynamic Strategy with Combination style. By the way, this alignment leads to increase organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alignment
  • Locational
  • Organizational Performance
  • Knowledge Management Strategy
  • Knowledge Styles