ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

صنایع دفاعی، به­عنوان مجموعه­ای از سازمان‌های پروژه­محور با پروژه­های تحقیقاتی و توسعه صنعتی پیچیده و با سطح فن­آوری بالا، به­منظور مقابله با تغییر و تحولات محیط و نیاز بهره­بردار و دست­یابی به اهداف استراتژیک همواره نیاز به استفاده از ابزارها و متدهای جدید برای کاهش هزینه­ها، بهبود کیفیت و زمان به منظور مدیریت بهتر، موثر و کارامد پروژه­های خود دارد. موفقیت پروژه­های تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی، وابستگی زیادی به برخورداری از زنجیره­های تامین قوی و پایدار داشته و رقابت بین سازمان­های پروژه­محور دفاعی، به رقابت بین زنجیره­های تامین آنها تبدیل شده است. هدف اصلی این مقاله، شناسائی عوامل موثر در نحوه مدیریت زنجیره تامین در فازهای مختلف پروژه­های تحقیقاتی و توسعه صنعتی دفاعی و ارئه مدل بومی و یکپارچه در کل چرخه حیات می‌باشد. بدین منظور، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مدل­های رایج و مصاحبه با 10 نفر از صاحب­نظران و متخصصان صنایع دفاعی، عوامل تاثیرگذار در 5 دسته وجوه توازن، راهبرد زنجیره، مهندسی همزمان سه بعدی، سطوح تصمیم­گیری و عوامل محیطی و فراسازمانی در کل چرخه حیات پروژه شناسائی و دسته­بندی شدند. در ادامه برای اعتبار سنجی ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش نامه در بین 80 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط توزیع و آزمون کولموگروف-اسمیرنف، به­منظور بررسی نرمال بودن نتایج، آزمون بینومال، برای بررسی تاثیر عوامل شناخته شده و در نهایت آزمون فریدمن برای اولویت­بندی آنها مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت با توجه به معیارهای شناخته شده نهائی و موثر و براساس مصاحبه با متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع، مدل بومی و مفهومی در این زمینه طراحی شد. اعتبار سنجی ابزار تحقیق و مدل استخراج شده از طریق نظر سنجی و مصاحبه با پانل خبرگان به روش اعتبار محتوائی و عاملی انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق، زنجیره تامین در کلیه فازهای چرخه حیات پروژه بایست بصورت تخصصی در نظر گرفته شده و در هر مقطع با راهبرد مشخص اعمال و برای آن برنامه ریزی نمود تا پروژه با موفقیت به مرحله خاتمه یافتگی برسد. بکارگیری مدل این تحقیق کمک شایانی به موفقیت پروژه های تحقیقاتی و توسعه صنعتی نموده و می‌تواند بطور عمومی در سازمانهای پروژه محور و در صنایع با فن­آورهای پیشرفته پروژه محور و به عنوان یک راهنما، به­منظور اجرای مدیریت زنجیره تامین پروژه در سراسر چرخه حیات، به­کار رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model of Supply Chain Management in Research-Development Projects

نویسندگان [English]

  • Mohammad Frozandeh 1
  • Ebrahim Teimoury 2
  • Ahmad Makoee 3
1 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main objective of this paper is to investigate the role of supply chain management in research-development projects and to provide a conceptual model for project supply chain management efforts specially designed for project-based organization.
Design/methodology/approach: This is a conceptual article examining current perspectives of project supply chain management applied in project-based organization requirements. It provides a general framework for project supply chain management.
Findings: Providing a conceptual project supply chain management framework can be applied to organizations practically. This framework has been applied in a large case study in Iran and is supported by practical implementation in defence industries, one of the most important high-tech industries in Iran.
Practical implications: This paper provides a very helpful guideline for practitioners in implementing project supply chain management throughout the organizations and especially in large scale ones.
Originality/value: The paper may be of high value to researchers in the project supply chain management field and to practitioners involved with SCM adoption in the organizations. This study further opens up new lines of rescarch and highlights implications for project supply chain management efforts, including change management programs through SCM tools. The paper also provides a synthesis and analysis of the viewpoints and the main factors as reflected in the literature on various dimensions of project supply chain management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Supply Chain Management
  • Research-Development Projects