اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استادیار گروه فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله احصاء اصول و سازوکارهای کلیدی نظام اکتساب دفاعی، دسته­بندی آنها و ارایه راهبردهایی متناسب با هر دسته در بستر صنایع دفاعی کشور ایران است. رویکرد پژوهش حاضر، کمی است و از استراتژی پژوهش پیمایشی بهره­برداری می­کند. در این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعه اسناد نظام­های اکتساب دفاعی مرتبط با سه کشور پیشرو (آمریکا، انگلستان و فرانسه)، 28 اصل و سازوکار شناسایی شدند. در گام بعد با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان صنایع دفاعی در قالب یک پانل، این اصول و سازوکارها به 20 مورد تقلیل پیدا کردند. در ادامه و با هدف ارزیابی اولویت و وضعیت موجود اصول و سازوکارهای شناسایی شده، پرسشنامه­ای در میان 40 نفر از خبرگان و کارشناسان مرتبط توزیع گردید و 32 پرسشنامه تکمیل شد. در نهایت این 20 اصل و سازوکار با توجه به اولویت و وضعیت موجود، به چهار دسته تقسیم شده­اند و متناسب با هر دسته یکی از راهبردهای پایش (اولویت کم- وضعیت نامطلوب)؛ بازنگری (اولویت کم- وضعیت مطلوب)؛ بهبود (اولویت بالا- وضعیت نامطلوب)؛ و حفظ (اولویت بالا- وضعیت مطلوب) پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Principles and Mechanisms of Defense Acquisition Systems

نویسندگان [English]

  • Sahar Babaei 1
  • Mostafa Safdari Ranjbar 2
  • Gholam Reza Tavakoli 3
  • Jafar Gheidar Kheljani 4
1 PhD candidate of Public Administration. Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This paper aims at identifying and classifying key principles and mechanisms of defense acquisition system and proposing proper strategies related to each category in context of Iran's defense industries. This research is belonged to quantitative researches category and it has employed survey as research strategy. At first and through studying some documents related to defense acquisition systems in pioneer countries such as USA, UK and France, 28 principles and mechanisms were identified. Then, the number of these items reduced to 20 by exploiting from 12 experts from defense industries in an expert panel. After that and in order to assess the priority and current situation of these principles and mechanisms, 40 questionaries were distributed among defense managers and specialists and finally 32 questionaries were completed. Eventually, these 20 principles and mechanisms were classified in 4 categories based on their priority and current situation and proper strategies were proposed for each category: monitoring strategy (low priority-unfavorable situation); revising strategy (low priority-favorable situation); improving strategy (high priority-unfavorable situation) and monitoring strategy (low priority-unfavorable situation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Principles and Mechanisms
  • Defense Acquisition System
  • Strategies