ارایه الگوی مدیریت دانش در شرکت های سرمایه گذاری مشترک (نمونه موردی: شرکت سرمایه گذاری مشترک ایرانی فعال در حوزه فن آوری اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نگاهی به پژوهش‌های انجام شده درباره‌ی عوامل انگیزشیِ تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک نشان می‌دهد‌ که یکی از انگیزه-های اصلی همکاری شرکت‌های والد در تاسیسایننوع از شرکت‌ها، بهره‌مندی از منابع اطلاعاتی و دانشیشرکت‌هایوالد،درشرکتجدیداست. اما دانشیکهدرایننوعازشرکت‌هابه‌وجودمی‌آید؛عموماًدرونیوتلویحیبودهوتنهادراختیارافرادیاستکهازسویشرکت‌هایوالد،درشرکتسرمایه-گذاریمشترک،مشغولبه‌کارشده‌اند. با وجود این،مطالعات مدونی به‌منظور ارایه و توسعه مدل مدیریت دانش در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک،به‌خصوص در ایران، انجام نشدهاست. در اینپژوهش،تلاششده استتابااستفاده از روشتحقیقداده بنیاد وبا استفاده ازداده‌هاییک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات،الگوی مناسبیبرای پیاده‌سازیمدیریتدانشدر این‌گونه شرکت-ها،پیشنهاد داده شود. داده‌های این مدل، برخاسته از داده‌های کیفی هستند که ازطریق مصاحبه‌های انجام شده و مشاهده مدارک و مستندات مرتبط با موضوع مدیریت دانش، در یک شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایرانیِ فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، به‌دست آمده‌اند. نتایج اینپژوهش نشان می‌دهند که عوامل علّی تاثیرگذار در مدل مدیریت دانش در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، عوامل سیاسی و محیطی و همچنین میزان مشارکت شرکای والد در به اشتراک‌گذاری دانش در افق‌های زمانی میان مدت و بلند مدت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Knowledge Management Model for Joint Venture Companies (Case Study: Iranian Joint Venture Company)

نویسندگان [English]

  • Nima Mokhtarzadeh 1
  • Mohammad Ahmadzadeh Qasem Abadi 2
1 Assistant professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Technology management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main motivation for establishing a new joint venture by their parent companies is knowledge transfer from their parents to the new established joint venture. but this valuable output knowledge of such joint ventures is tacit and not available for all, due to confidentiality. Additionally, there is no comprehensive research for developing a model of knowledge management for Iranian joint ventures.
In this research, survey data related to interviews with the executives of an Iranian Joint Venture Company of Arya Hamrah is the most basic which has been analyzed using qualitative research methods based on grounded theory. Considering grounded theory, data have been analyzed at three stages of open, axial and selective coding by the ATLAS.ti software and theoritical model have been proposed. By looking at the past of and the way that Arya Hamrah Company has gone thorough, this study is trying to explain this path in a theoretical model for implementing knowledge management.
The innovation of this research includes creating a process model of the implementation of knowledge management based on the experiences and organizational learning in Arya Hamrah Joint Venture Company that the similar forms of it has not been conducted yet. This model also enables joint venture companies to meet their needs in a competitive environment based on knowledge management. In fact, the joint venture companies can develop and implement knowledge management in their organizations by modeling this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Joint Venture
  • Grounded Theory