تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

رقابت فزاینده بین شرکت ها و سازمان ها و ناهمسانی شرایط استخدامی، جذب و نگه‌داشت سرمایه‌های انسانی را با دشواری مواجه ساخته است. شکل‌دهی به برند متمایز کارفرما، یکی از راه‌کارهای دست‌یابی به نیروی انسانی منحصر به فرد و حفظ بهترین استعدادهای انسانی است. به‌گونه‌ای که زمینه را برای وفاداری کارکنان به سازمان و حمایت آنان از ارزش‌های سازمان و تعهد به آنها فراهم می‌سازد. بر همین اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان بر رضایت سرمایه‌های انسانی است. به‌منظور انجام پژوهش، از روش‌های همبستگی ومدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه است. یافته-های پژوهش نشان می‌دهند که تقویت و مدیریت برند کارفرما، زمینه را برای ارتقای رضایت سرمایه‌های انسانی فراهم می‌آورد. بدین ترتیب که ابعاد پنج‌گانه‌ی شخصیت کارفرما، نظیر مسئولیت‌پذیری، فعال بودن، احساسی بودن، جسور بودن و ساده و بی آلایش بودن بر رضایت سرمایه‌های انسانی تاثیر گذار است. یافته‌ی دیگر این‌ است که در بین این ابعاد، بعد جسور بودن دارای بیشترین تاثیرگذاری بر رضایت سرمایههای انسانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thought about Human Side of Brand: Considering the Effect of Employer Brand on Human Capital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Tahmores Hasangholipor 1
  • Aziz Mohammad Malayeri Noorijani 2
  • Jabbar Babashahi 3
  • Faraz Sadegh Vaziri 4
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 In competitive labor markets, the challenge for organizations is to differentiate themselves in order to successfully attract and retain the best staff. Building distinctive employer brand can help an organization gain competitive advantage by attracting and retaining the best talent from labor markets. Accordingly, the aim of this study is to explore the role of the employer brand personality in influencing human capital satisfaction. Data was gathered through questionnaires and structural equation modeling was used to test research model. The research finding indicated that promotion and management of employer brand pave the way for promoting satisfaction of human capital, so that five dimensions of employer brand such as responsibility, activity, emotionality, aggressiveness and simplicity have an impact on human capital satisfaction, another finding is that bravery dimension had the major impact on human resource satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand Personality
  • Human Capital Satisfaction