ارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان ها در پیاده سازی دورکاری: رویکردی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

به کارگیری و پیاده سازی ابتکارات دورکاری یک چالش فنی- اجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی سازمان‌ها تاثیرگذار است. درحالی‌که، در بسیاری از این ابتکارات به دلیل فقدان نگرش همه جانبه به عوامل موثر بر پیاده‌سازی، چنین مجموعه‌های مجازی با شکست مواجه می‌شوند و کارمندان چنین ابتکارات شکست خورده‌ای، به محیط‌های اداری سنتی باز می‌گردند. بدین منظور، قبل از پیاده-سازی ابتکارات دورکاری، باید میزان آمادگی سازمان‌ها، ارزیابی شود و سازمان، قبل از به‌کارگیری دورکاری، وضعیت کنونی خود را برای پیاده‌سازی موفق مشخص نماید. بر این اساس، هدف این تحقیق بررسی آمادگی سازمانی در پیاده‌سازی محیط کاری مجازی و عوامل مرتبط با بکارگیری موفق ابتکارات دورکاری می باشد. شناسایی چنین عواملی کمک می کند تا مدیران قادر به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان خود در رابطه با پیاده سازی ابتکارات دورکاری می‌باشند. رویکردمقالهحاضرآمیختهاست.برایاستخراج عواملاز15مصاحبهانجامگرفتهبا مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و کارشناسان حوزه دورکاری، ازروشتحلیلتِماستفادهشد. نتایج روش کیفی بیانگر آن است که عوامل ویژگی‌های کارکنان، ویژگی‌های سرپرستان و مدیران، عوامل فن‌آورانه، ویژگی‌های شغلی، عوامل محیطی، همراستایی استراتژیک برنامه‌های دورکاری با ماموریت اساسی سازمان و فرهنگ سازمانی بر میزان آمادگی سازمان‌ها در پیاده-سازی ابتکارات دورکاری تاثیر‌گذار است. سپس با نظر سنجی از خبرگان حوزه دورکاری، وزن مربوطه به ابعاد چارچوب ارزیابی توسعه مورد محاسبه قرار گرفته است. در نهایت به با استفاده مطالعه موردی کمی، چارچوب توسعه یافته به اندازه گیری آمادگی دانشگاه علوم پزشکی قم پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing Framework of Organizations Readiness in Tele-Working Implementation: Mixed Method Approach

نویسندگان [English]

  • Mona Jamipour 1
  • Fatemeh Taheri 2
1 PhD candidate of Systems Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Faculty of Organizational Behavior Management, Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Application and implementation of tele-working initiatives have been viewed as socio-technical challenge which affects on strategic and operational level of organizations. While many of virtual initiatives have failed due to lack of comprehensive view of effecting factors on implementation; consequently the employees of these failed initiatives have return to traditional offices. In order to avoid emerging problems, the readiness of organization for running tele-working must be evaluated before implementing them. Therefore, the aim of this survey is investigated factors affected organimtional readiness on successful implementation of virtual workspace. Identifying these factors helps organizations to establish virtual workspace effectively and adapt them to these circumstances. The approach of this paper is qualify method and them analysis was used for analysis 15 interviews which conducted with managers and employee of governmental organizations and experts of tele-working. The results of this survey shows employee characteristics, supervisors and managers characteristics, technical factors, job features, environmental factors, strategic alignment of tele-working program with mission and organizational culture have effect on organizational readiness in tele-working initiatives. Then by surveying experts opinions, the weights related to dimentions of framework were calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Initiatives
  • Virtual Organization
  • Tele-Working
  • Strategic Alignment