طفره‌روی اجتماعی: ارایه الگویی برای اندازه‌گیری عوامل موثر بر آن در تیم‌های تولید دانش علوم انسانی (با تاکید بر پایان نامه ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در عصر اطلاعات، جوامعی دارای رشد و توسعه خواهند بود که چرخه تولید دانش و نوآوری در آنها از رونق و استمرار بیشتری برخوردار باشد و در این بین، دانشگاه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های اصلی تولید علم، نقشی اساسی در این امر ایفا می‌نمایند، از این رو لازم است که نظام تولید دانش در دانشگاه مورد مطالعه، آسیب شناسی و بررسی مستمر قرار گرفته تا از آسیب‌های احتمالی مصون بماند. یکی از مهم‌ترین منابع تولید علم در دانشگاه‌ها فرآیند تدوین و ارزیابی پایان نامه‌ها است. اما به‌دلیل این‌که این امر در یک گروه شامل: دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور صورت می‌پذیرد در برخی از مواقع ما شاهد وقوع پدیده طفره‌روی اجتماعی هستیم. از این‌رو، محققین تمرکز خود را بر روی شناسایی عوامل موثر بر ایجاد این طفره‌وری قرار داده و با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و استفاده از روشِ تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی (برای شناسایی عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی از دید خبرگان و دست‌یابی به مدل اولیه) و سپس در مرحله دوم استفاده از روش پیمایشی و استفاده از مدل معادلات ساختاری در بخش کمّی (به‌منظور تایید کمَی مدل استخراج شده در بخش کیفی) به بررسی عوامل موثر در ایجاد طفره‌روی اجتماعی پرداخته و پس از دست‌یابی به کفایت نظری در مصاحبه با خبرگان و اجرای روش تحلیل محتوای کیفی، اقدام به توزیع پرسش‌نامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به 14عامل موثر بر طفره‌روی اجتماعی در تیم های تدوین پایان نامه حوزه‌ی علوم انسانی در 2 دسته عوامل تیمی(شامل: بی‌انگیزگی اعضای تیم، محدودیت زمانی اعضا، نامناسب بودن موضوع، مرتبط نبودن تخصص اساتید، ضعف ارتباطات درون تیمی، رویکرد محافظه کارانه اعضا، تعداد اعضا، خطاهای ادراکی افراد) و عوامل فراتیمی(شامل: ضعف فرهنگ کار تیمی در کشور، سیاست‌های دانشگاه، رویه‌های توزیع پایان‌نامه، بهینه نبودن نظام نظارت، فراهم نکردن منابع تحقیق توسط دانشگاه، دیدگاه مادی نسبت به علم و رفتارهای غیرعلمی) دست یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Loafing: A Model to Determine Factors Affecting Generating Knowledge Teams of Social Science (With Emphasis on Theses)

نویسندگان [English]

  • Moslem Bagheri 1
  • Qasem Salimi 2
  • Banafsheh Akbari 3
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 MSc student of Management, Faculty of Economics, Management and social sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

In the Information age, those societies will move in the path of growth and continuous development that their cycle of knowledge and innovation have boom and greater durability. In the meantime, universities and centers of higher education, as main site of generating knowledge, play an important role in growth and development of a country; though, it’s essential to study and pathology the system of generating knowledge in university and the quality of its researches continuously to be protected from probable harm. Theses are one of the most important sources of generating science in universities, if the process of compilation and evaluation goes right, we can be hopeful about universities generating science. However, this process take place in a team includes: student, supervisor professor, advisor professor, and referee professor, in some cases we see social loafing phenomena occurring in this group, so researchers put their purpose on identifying critical factors affecting social loafing and apply Exploratory mixed methods study and Qualitative content analysis in qualitative section, use survey method and structural equation modeling in quantitative section to identify effective factors on social loafing. After achieving theoretical adequacy in interviewing experts and accomplishing Qualitative content analysis for interviews, proceed to distribute the questionnaire with survey method and grouping 14 effective factors on social loafing in compiling theses of Social Science in tow category : team based (including members of the profound lack of interest, time limit of Members, inappropriate subject matter related to the lack of expertise of teachers, lack of communication within the team, conservative members, number of members, their perceptions errors) and meta-team-based factors (such as lack of teamwork in the country, the University’s policies, procedures thesis distribution, optimal lack of supervision, lack of resources provided by the university research, materialistic approach to science and unscientific behavior) have achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Loafing
  • Generating Knowledge
  • Compilation Team of Thesis
  • Mixed Method Research