تحلیلی علّی از تاثیر زیرساخت های دانشی بر عملکرد تیمی در مراکز تحقیقاتی با کاربرد الگویابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این مقاله درصدد بررسی نقش و تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های کاری با استفاده از الگوی ارزیابی عمومی (CAF)، است. جامعه-ی آماری پژوهش، محققین هیات علمی و غیرهیات‌علمی مراکز و واحدهای پژوهشی بخش کشاورزی استان یزد بودند و اطلاعات و داده-های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و از طریق الگویابی معادلات ساختاری آزمون شدند. عملکرد تیم در دو نوع سازه متمایز شده است، عملکردی که نتیجه غیرمستقیم بر جامعه و بهره برداران (عملکرد بیرونی) دارد و عملکردی که نتیجه آن به‌طور بر اعضای تیم و سازمان (عملکرد داخلی)، موثر است. یافته‌های پژوهش نشان داد، مدیریت دانش بر سازه‌ی بیرونی عملکرد تیم یعنی بُعد \" ارتقا و بهبود تعامل و ارتباط با بهره‌بردار\"، تاثیرگذار است در حالی‌که این تاثیرگذاری بر بُعد \"انتظارات و کسب حمایت فردی\" و هم چنین ابعاد سازه داخلی عملکرد تیم نشان داده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Impact of Knowledge Management on Team Performance with Application of SME

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shakeri 1
  • Mohammad Esmaeil Ansari 2
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This research aims to study the role and effect of knowledge management (KM) with application of Common Assessment Framework (CAF). The research population consisted of faculty member & non faculty member researcher of public agriculture research centers of Yazd. Data of this research gathered with questionnaire. This study led to a model that demonstrated two types of team performance, performance of society and farmers and performance of team member and organization. Results showed significant effect of KM on improvement of interaction and relationship with farmers. But effect of KM on materializing farmer expectation and receptioning individual support was not significance. Also there was not any relationship between KM and internal team performance in Yazd agricultural research centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Team
  • Performance
  • Research Centers
  • Agriculture