شناسایی ارتباطات وابسته بین عوامل چالشی در اجرای مدیریت دانش براساس قوانین وابستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

سهم بزرگی از سرمایه‌های سازمانی را دانش تشکیل می‌دهد. برای اجرای بهتر مدیریت دانش شناسایی عوامل چالشی موثر در مدیریت دانش نقش موثری داشته و اگر این عوامل و نحوه ارتباط و چیدمان بین آنها به خوبی شناسایی گردد می‌توان گام‌های موثری را در اجرای کارآمد مدیریت دانش برداشت. آن‌چه در این مقاله مورد توجه قرار می‌گیرد در ابتدا معرفی عوامل چالشی و سپس کشف روابط وابستگی و تعیین روابط مابین عوامل با استفاده از قوانین وابستگی است. تعیین عوامل و مشخص نمودن روابط و عامل‌های تاثیرگذار بر دیگر عوامل در اجرای بهتر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. عوامل چالشی اجرای مدیریت دانش با استفاده از مطالعات ادبیات شناسایی و با بهره‌گیری از پرسشنامه ساختاریافته‌ و اجرای الگوریتم قوانین وابستگی و نمودارهای وب قوانین مطلوب و کارآمد در این حوزه با استفاده از سه شاخص اطمینان، پشتیبانی و صعود قوانین وابستگی تعیین و یازده قانون وابستگی مشخص گردید. نتایج به‌دست آمده، نشان‌گر این است که از میان بیست و یک عامل شناسایی شده در اجرای مدیریت دانش، چهار عامل \"ضعفدرتعریفراهبردهای سازمانی\"، \" ضعفمدیریتونبودکنترل‌های موثر\"، \"پایین بودن سطح اعتماد در فرهنگ سازمانی\" و \" نبود فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات\"بیشترین تاثیر گذاری بر دیگر عوامل را دارند. مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی این عوامل اصلی که برخواسته از مولفه‌های فرهنگ، ساختار و حمایت مدیران ارشد سازمان است، و توجه به قوانین برجسته شناسایی شده می‌تواند در اجرای موفق مدیریت دانش بسیار موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mining Association Rules Base of Identified of Relationship Between of Challenge Factors in Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki Esfahani 1
  • Majid Hasani 2
  • Danial Bidgoli 3
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Systems Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The organizational knowledge forms a great share of organization properties. In this regard, the role of challenge factors of the implementation of knowledge management in the success of the knowledge management is undeniable. If these factors and relation between them are well recognized then we can take effective steps in implementing knowledge management. In this paper we consider, identified challenge factors of the implementation of knowledge management in first, and then explored the relationship between them with experts and finally identified the association rule between challenge factors. Determination of relationships between of factors assistance the implementation of knowledge management. The challenges of implementing KM are identified by using literature studies and a structured questionnaire. By using association rules algorithm and web diagram the eleven association rule between challenge factors are identified. These values are min of confidence and support rules. In the end, the result of paper showed 4 importance factors ("The weakness in defining corporate strategies", "poor management and lack of effective controls", "low levels of trust in corporate culture" and "lack of knowledge and information sharing culture") in relation with other factor in order of implementation of knowledge management. The results can help to successful implementation of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Association Rules
  • Challenge Factors
  • Relation