بررسی تعین کننده های تعارض درون فردی به عنوان سلامت روانشناختی مدیران و کارکنان موسسات وتبین نقش میانجیگری آن در انتخاب سبک مدیریت تعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، آستارا، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

افزایش وابستگی متقابل و تعاملات میان موسسه‌هاو بخش های مختلف آن علاوه ‌برایجاد فرصت ها، زمینه‌های زیادی برای ارتباطات نادرست، سوء تفاهم، برداشت‌های نادرست و کاهش بهره‌وری به‌وجود می‌آورد. تنوع سبک‌های مدیریت در رفع تعارض، به انواع رویکردها و راه‌حل‌های مختلف منجر می‌شود و این امر نیز زمینه بالقوه‌ای را هم برای افزایش و همین طور کاهش تعارض فراهم می‌کند . هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل به‌وجود آورندة تعارض درون‌فردی به عنوان عامل اثرگذار بر سلامت روان‌شناختی مدیران و کارکنان موسسه‌ها و ارتباط آن با سبک‌های مختلف مدیریت تعارض است. ابزار به کار رفته برای گردآوری آطلاعات3 گروه پرسش‌نامه، شامل پرسشنامة سنجش عوامل دموگرافیک، تعارض درون‌فردی و بررسی سبک مدیریت (CMSQ)، است. جامعه‌ی آماری، کارکنان و مدیران موسسه‌ها، روش نمونه‌گیری، روش خوشه‌ای و تعداد نمونه 174 نفر بوده است و تحلیل داده‌ها ازطریق آزمون‌های استنباطی یو- من ویتنی، تست فریدمن و رگرسیون چند متغیره، انجام شده‌ است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سبک مدیریت تعارض کارکنان و مدیران موسسه‌ها در برخورد با تعارض، همان سبک اعتماد متقابل است. از عوامل تشکیل دهندة تعارض درون‌فردی، عامل ناهماهنگی بین انتظارهای شغلی از فرد با اعتقادهای فرد به‌عنوان مهم‌ترین عامل به‌وجود آورندة تعارض درون‌فردی درموسسه‌ها شناخته شد و همچنین ارتباط معنی‌داری بین تعارض درون فردی با سبک اجبار مشاهده شد، یعنی با به کارگیری سبک مدیریت اجبار، میزان تعارض درون‌فردی افراد، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Inner Conflict Variables as Managers and Employee’s Psychological Health Index and Its Role in the Choice of Conflict Management Styles

نویسندگان [English]

  • Hamideh Barzan 1
  • Seyyedeh Aisa Paknejad 2
1 Payame Noor University, Astara, Iran.
2 Medical Student, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.
چکیده [English]

By increasing interdependence and interactions between institutions and its different departments, beside opportunities, false communications, misunderstanding, misconception, and reduced productivity will be predisposed. Diversity in the conflict management styles leads to variety of approaches and solutions, and it would also provide in potential both increase and decrease for conflict. The main objective of this study is to identify variables creating inner conflict as the managers and employee’s psychological health index and its relation with conflict management styles.
The sample in this study consists of employees and managers of organizations who were selected by the cluster-random sampling method. The studied population was 174 individuals. Data is analyzed using the Mann-Whitney U test, Friedman test and multivariable regression. The results indicated that the priority of conflict management styles of employees and managers was collaboration. The inner conflict consisting factors, mismatching of employee’s job expectance and their attitude and believes was recognized as the most important ones. Also there was a significant relationship between inner conflict and dominant style. It means when inner conflict increases, people choose dominant style of management rather than other ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict Management Styles
  • Inner Conflict
  • Role Conflict
  • Mismatching of Employee’s Job Expectance and Their Believes