تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مفهوم سرمایة اجتماعی به عنوان ابزاری برای درک کیفیت زندگی کاری به کار می رود و مبنای تعالی سازمانی شناخته شده است. در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تا تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر روی کیفیت زندگی کاری کارکنان مطالعه شود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداری دانشگاه پیام نور مازندران است که از میان آن‌ها 130 نفر به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. در روش پیمایشی از دو پرسش‌نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال و نیز پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون استفاده شده است. داده ها در این تحقیق با روش تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و Lisrel استفاده شد.\r\nنتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان ابعاد سرمایه اجتماعی( ساختاری، رابطه ای و شناختی) و کیفیت زندگی کاری همبستگی مثبت و معناداری با اطمینان 99 % و سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی قدرت پیش بینی کیفیت زندگی کاری را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Organizational Social Capital and Quality of Work-Life of the Employees

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Zahedi Mazandarani 1
  • Hooshang Nayebi 2
  • Parvaneh Danesh 3
  • Hossein Nazoktabar 4
1 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The concept of social capital is used as a tool for understanding the quality of work-life and is known as a basis of organizational excellence. The present study attempts to identify the effects of social capital on the quality of work-life of employees. This study is correlation. The population of the study is all staff of Payame Noor University of Mazandaran that among them, 130 people were selected as a stratified sampling. In this survey have been used two social capital questionnaire of Nahapyt and Ghoshal and also questionnaire of Quality of Walton Work-Life. In this study, the data was analyzed with correlation analysis and structural equation model. SPSS and Lisrel Software are used for data analysis. Test results showed that there is a significant positive correlation between the dimensions of social capital (structural, relational and cognitive) with the quality of work life with %99 confidence and error level smaller than 0/01. Also, SEM analysis indicated that the dimensions of social capital have the power to predict the quality of work life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Social Capital
  • Structural Capital
  • Cognitive Capital
  • Relational Capital
  • Quality of Work-Life