تدوین چشم‏ انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه کامپیوتر، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

تدوین و ترویج چشم‏انداز مشترک فاوا، اولین گام مؤثر در راستای استفاده اثربخش و کارآمد از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق مأموریت، اهداف، مقاصد و راهبردهای ودجا می باشد. مقاله حاضر با رویکردی نوآورانه بدنبال ترسیم و ارایه چشم‏انداز، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوای ودجا بر اساس روش‏های علمی با رویکرد آینده‏نگاری و مبتنی بر پارادایم‏های نوین و آینده فاواست. در تدوین این چشم‏انداز، 35 نفر از مدیران و خبرگان فاوای ودجا و نیروهای مسلح و نیز خبرگان دانشگاهی در قالب یک پانل اصلی خبرگان و ذینفعان و چهار کارگروه پشتیبان مشارکت داشتند. همچنین برای صحه‏گذاری آن، نظرات و بازخورد سایر خبرگان و ذینفعان مرتبط اخذ گردید و تصویر نهایی به تایید آنها رسید. بر‏اساس این چشم‏انداز، ودجا در افق چشم‏انداز 1404 بدنبال تحقق سازمان شبکه‏محور مشارکتی (تحقق عملی راهبرد هسته و شبکه، خلق مشترک و هم‏تکاملی با بخش ملی) و توسعة قلمرو خود به پشتیبانی برخط از نیروهای مسلح و در سطح آرمانی، به‏دنبال توسعة قلمرو خود به پشتیبانی برخط از امنیت ملی (کسب وکار در زیست بوم دیجیتال امن و بومی) است. همچنین به منظور ترسیم مسیر تحقق چشم‏انداز با استفاده از چارچوب‏ نوین معماری سازمانی سرویس‏گرا و معماری محاسبات ابری، الگو و مراحل بلوغ توسعه فاوا در چهارلایه‏ی‏ کسب و کار، سیستم، سکو و زیرساخت تبیین و تشریح شده ‏ا‏ست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Developing of Vision and Maturity Model for ICT Development in 1404 with Foresight Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Karimi Ghahroodi 1
  • Mahdi Fesharaki 2
  • Ghadir Nezamipour 3
1 PhD candidate of Futures Studies, Research Institute for Future studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, University Complex of Electrical and Electronic Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Developing and sharing vision is the first step to an effective and efficient use of IT for aligning with mission, goals and strategies. This paper with an innovation approach tries to design MOD4 IT vision based on new IT drivers and paradigms such as Service Oriented Enterprise, Networked Enterprise and Cloud Computing. The vision and its maturity model have developed based on foresight approach and according to scientific methodologies. The 35 numbers of IT managers and Experts from MOD relative industries and universities participated in the main panel and four foresight subgroups. According to the designed vision and its maturity level in 1404, MOD approaches, a Collaborative Networked Organization (networked organization strategy and co-evalution with national security) and online support of army forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT Vision
  • ICT Maturity Model
  • ICT Management
  • The Online Support of the National Security
  • Digital Security