تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تمرکز بر تعهد سازمانی کارکنان به عنوان یک راهبرد برای افزایش عملکرد سازمان ها، شناخته شده است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به بررسی یک نمونه 86 تایی از مدیران و سرپرستان شرکت های صنعتی در سطح استان مازندران پرداخته شد. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق الگوی برای نشان دادن تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه، مشخص شد که در میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و هنجاری بر عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی مؤثر است و تعهد مستمر تاثیری بر عملکرد ندارد. در الگو مورد بررسی مقدار شاخص های برازش (AGFI=0.90 & GFI=0.97) نشان دهنده مناسب بودن الگو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Commitment on Performance of Industrial Firms Based on Meyer et al. (Case Study of Industrial Complexes in Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Abotaleb Shafeghat 1
  • Mohammad javad Zahedi 2
  • Hussein Nazok Tabar 3
1 PhD candidate of Science and Technology Policy Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 MSc in Executive Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today focuses on organizational commitment as a strategy for increasing the performance of organizations, has been identified. Organizational commitment is the attitude about the loyalty of employees toward organizations and also is an ongoing process through which the organization’s members show their interest toward the continuous improvement of organization. The purpose of this study is to investigate the effect of organizational commitment on performance of industrial firms. In this study, a sample of 86 top executives and managers of industrial firms in the province were assessed by using of questionnaires. In this regard, a model to demonstrate the impact of organizational commitment on the performance of industrial firms has been designed and was tested by the using LISREL software. Based on the results of the analysis of questionnaire data, it was found that, among the dimensions of organizational commitment, effective and normative commitments are effective on financial and non-financial performance of industrial firms, and the ongoing commitment dose not affect on performance. In this model, the indicators show the suitability of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Commitment
  • Continuous Commitment
  • Normative Commitment
  • Performance