الگوی ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های فناوری محور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی: نمونه بنگاه های بخش اویونیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

صنعت هوایی با بازار جهانی در حدود 100 میلیارد دلار و با رشد سالانه 5 درصد یکی از صنایع راهبردی با فناوری برتر در دنیا شناخته می شود و در این میان بخش اویونیک و فناوریهای آن با سهمی قابل ملاحظه از جایگاه خاصی برخوردار است. از اینرو ارتقای توانمندی های فناورانه در این بنگاه ها دارای اهمیت خاصی می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی تبیینی تلاش شده است، تا الگویی جامع جهت ارتقای توانمندی فناوری در بنگاه های بخش اویونیک به عنوان یکی از حوزه های فناوری های برتر و پیچیده در ایران ارائه شود. در حالیکه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کمی مربوط به 111 شرکت مرتبط با حوزه اویونیک به همراه مدل سازی ساختاری، جهت و شدت روابط میان سازه های منتج به ارتقای توانمندی فناوری در این بنگاه ها را بررسی می کند، استفاده از روش های کیفی روایتی و تحقیق موردی (با استفاده از ابزار های مصاحبه و مشاهده) درک عمیق تری از ارتقای توانمندی فناوری در بنگاه های بخش اویونیک حاصل می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک وابسته به ارتقای توانمندی های در هم تنیده ای تحت عنوان توانمندی های پویا است که شامل توانمندی ادراک از محیط، بهره برداری از فرصت های فناورانه، یادگیری فناورانه و توانمندی بازآرایی منابع فناورانه می باشند. ارتقای این توانمندی های پویا نیز به شدت وابسته به رویکردهای راهبردی سازمانها است و سازمانهای با رویکردهای توسعه گرا در خلق این توانمندی های پویا موفق تر می باشند و این توانمندی های پویا نیز سبب ارتقای توانمندی فناورانه در این بنگاهها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Technological Capability Improvement in Technology-Based Firms by Using Explanatory Mixed Method (The Sample of Iranian Avionic Firms)

نویسندگان [English]

  • Manochehr Manteghi 1
  • Seyyed Habibollah Tabatabaiean 2
  • Payam Hanafizadeh 2
  • Mohammad Naghizadeh 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aerial Industry with huge market size (100 billion $) and high growth rate (5% annually) is one of the strategic and high technology industries. Avionic sector and its technologies have a significant share of this industry. Accordingly, technology capability improvement is so vital for the firms of this sector. In this paper, has been tried to present a comprehensive model to improve the technological capability of Iranian avionic firms by using explanatory mixed method. While by using quantitative analysis we investigated and confirmed the study’s constructs, relations among variables and constructs and final model, we tried to interpret the model and quantitative results as deeply as possible by using some qualitative methods like narrative study and case study. The results showed technology capability improvement in these firms related to the development of dynamic capabilities including the capabilities of environmental sensing, technological opportunities’ seizing, technological learning and technological resource reconfiguring. Accordingly, development of these dynamic capabilities was directly related to the strategic orientation of avionic firms. The firms with aggressive and dynamic orientations were more successful to generate and develop these dynamic capabilities and also their technological capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Capabilities
  • Dynamic Capabilities
  • Strategic Orientation
  • Combination Approach