بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات: مطالعه موردی یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی - مشاوره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

فناوری اطلاعات و استفاده از آن در سازمان نیازمند توجه به ابعاد فنی و انسانی است. بسیاری از سازمان‌ها قبل از اینکه ابعاد فنی لازم را توسعه دهند، به توسعه و ارتقای نیروی انسانی خود در سازمان می‌پردازند؛ زیرا فناوری اطلاعات باید توسط نیروی انسانی سازمان به کارگرفته شود و توسعه زیر ساخت‌های فنی بدون توسعه نیروی انسانی منتج به نتیجه نخواهد شد. این مقاله به بررسی رابطه بین ویژگی‌های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات در یک مرکز تحقیقاتی - آموزشی – مشاوره ای کشور می پردازد. ویژگی‌های شغل و ویژگی‌های شاغل به عنوان متغیر مستقل و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. در این راستا، بعد از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان به طراحی پرسشنامه و جمع آوری داده پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌های شغل و شاغل با استفاده از فناوری اطلاعات رابطه معناداری دارند. از بین عوامل ویژگی‌های شغلی، اهمیت شغلی، از قوی ترین رابطه و تنوع شغلی از ضعیف ترین رابطه برخودار بودند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین سن افراد به عنوان یکی از ویژگی‌های شاغل و استفاده از فناوری اطلاعات، رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Job and Jobholder Specifications with the use of Information Technology - Case of a Educational - Research Center

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Esmaeilzadeh 2
1 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MSc student of Industrial Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Technical and human aspects of Information Technology (IT) must be considered while adopting this technology in organization. Many organizations try to work on IT human capital before investing and preparing the technical infrastructure of IT, since it’s the workforce that will use it.
This paper investigates the relationship between “jobholder specifications” and “IT usage” in one hand and “job specifications” and “IT usage” in the other hand in a research and educational center.
Independent variables are “Jobholder specifications” and “job specifications” and “IT usage” is as the dependent variable. The qualitative and quantitative case study was applied as the research method to conduct this research.
Result show that there’s a relationship between “job specifications’ measures” and “IT usage”. While “job importance” has the strongest relationship with “IT usage”, “job diversity” shows the weakest relationship. Also, results show that “age of job holders” has a negative relationship with “IT usage”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Job Specifications
  • Jobholder Specifications