بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی: مطالعه موردی خوشه نساجی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رشد و توسعه خوشه های صنعتی بیش از دو دهه است که رهیافتی برای توسعه کسب و کارهای کوچک معرفی شده و شناخت جنبه های مختلف این رویکرد مورد بحث و توجه پژوهشگران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرارگرفته است. در این بررسی، با هدف شناسایی بیشتر عوامل بازدارنده و پیش برنده در مسیر رشد و بالندگی"خوشه نساجی یزد"، با نگاهی به شکل گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا لیستی از عوامل مؤثر بر توسعه خوشه های صنعتی، با مطالعه ادبیات موجود و مرور پژوهشهای پیشین، استخراج گردید. از این لیست به عنوان چهارچوب نظری مبنا برای موردپژوهی عوامل مؤثر بر توسعه خوشه ای صنایع نساجی یزد استفاده شد و بر مبنای این عوامل که جمعاً 31 مورد بودند، با آماده سازی طرح تحقیق، داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی شامل ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و نیز انجام مطالعات میدانی مانند مصاحبه های فردی و گروه کانونی، بصورت نظام مند گردآوری شدند. تحلیل داده ها نیز به موازات گردآوری آنها و با استفاده از روش ویرایش وکدگذاری داده ها تا رسیدن به مرحله اشباع یافته ها ادامه پیدا نمود. بر اساس عوامل اصلی بررسی شده، نتایج این پژوهش نشان داد که در وضعیت کنونی 14 مورد به عنوان عامل پیش برنده و 25 مورد به عنوان عامل باز دارنده در جهت رشد و توسعه این خوشه عمل می کنند که دسته بندی مجدد آنها به تدوین چهارچوب نهایی این تحقیق منجر شد. همچنین به دلیل تنوع و حجم یافته های پژوهش و نیاز به یک ساختار مناسب برای ارائه، تشریح وضعیت این عوامل در قالب الگو "الماس پورتر" صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Drivers and Barriers Toward the Development of Industrial Clusters _ A Case Study of Yazd Textile Cluster

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • Mahdieh Motamedi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc in Executive Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The growth of industrial clusters has become a recognized approach to small businesses development for more than two decades. Understanding of its diverse aspects has taken the attention of researchers and policymakers in many developed and developing countries in this study, we examined Yazd Textile Cluster for further identification of its barriers and driving on growth path and extracted a list of 31 effective factors on development of industrial clusters with a brief study of the formation and evolution of textile industry in this region via literature study and review of previous research This list is utilized as a theoretical framework basis for the case study of Yazd Textile Cluster development factors. Along with preparation of investigation plan, data from various sources including the combination of library and field studies such as individual interviews and focus groups were systematically collected based on extracted factors. Also, continuous data analysis performed through systematic data collection by using editing and coding techniques until the saturation of the findings. Finally. 14 and 25 titles from the main factors are identified as promoters and inhibitors factors related to the growth of "Yazd Textile cluster". Porter's diamond model was employed as an appropriate structure to explain factors conditions due to variety of identified explanatory factors and vast range of existing data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Clusters
  • Textile Industries
  • Development
  • Barriers and Driving Factors
  • Diamond Model
  • Yazd Province