نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری بازاریابی بین الملل، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها» بخشی از یک گزارش پژوهشی است که درصدد سنجش اثرات مستقیم و غیر مستقیم برنامه های توسعه صادرات-که توسط دولت وضع می شود- و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه ها است. در این مقاله، پس از مرور الگوها، سوابق و ادبیات مرتبط، الگو مفهومی تحقیق تهیه و سپس با استفاده از نظرات خبرگان اصلاح و نهایی گردید. برای آزمون الگو مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کمی و کیفی بهره گرفته شد. بطوری که در رویکرد کیفی از روش مصاحبه عمقی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور و در رویکرد کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان نمونه صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی کشور شامل 152 شرکت که طی دوازده سال (از سال 78 تا سال 89) از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب چهارده گروه محصول برگزیده شده اند. تعداد 298 نفر بعنوان نمونه تحقیق از میان مدیران و کارشناسان حوزه صادرات شرکتهای فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که هر چند برنامه های توسعه صادرات به طور مستقیم تاثیر معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها ندارد، اما به واسطه عوامل محیطی درونی تاثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Export Promotion Programs on Firm Export Performance

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki 1
  • Ali Akbar Khademi 2
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD in International Marketing, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the direct and indirect effects of government export promotion programs internal and external environmental factors on firm export performance and proposes and tests a comprehensive model for firm export performance. For this purpose, after reviewing the related literature and models, the conceptual model was developed and then modified by experts. Both qualitative and quantitative approaches were used for testing the final conceptual model. In the first step by use of deep interview technique the conceptual model was validated and modified by the experts and secondly the model was finally tested by a researcher-made questionnaire. Statistical population of this study was all of the 152 best-selected exporting companies divided into 14 product groups within industries and mines and technical and engineering services which were chosen in the last 12 years by Iran's Trade Promotion Organization as top national exporters. 298 managers and senior experts of the mentioned companies were selected and questioned. The result showed that although the export promotion programs do not directly affect the firms export performance, but do have indirect effects on export performance through internal environmental factors. Other results indicate that internal and external environmental factors have a meaningful effect on export performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Promotion Programs
  • Export Assistance
  • Environmental Factors
  • Firm Export Performance
  • Iran