تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تالش، ایران.

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (استان گیلان) می پردازد. امروزه سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب نمایند، میان کارکنانشان نشر دهند، و در تمامی فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه‌های فکری سازمان است. مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد، و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می‌شود. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌گردد‌. این تحقیق با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها در پی‌شناخت عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد است‌. هدف اصلی تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان است. به علت بزرگ بودن جامعه تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات و توزیع پرسشنامه، از روش نمونه گیری تصادفی گروهی استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر الگو معادلات ساختاری است. برای بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون فرضیه ها نیز پس از جمع آوری داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت دانش و پنج فرایند اصلی آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Knowledge Management Advance in the Affiliated Universities to the Ministry of Science, Research and Technology in Guilan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dostar 1
  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 2
  • Sayed Hamed Hashemi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Instructor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Instructor, Payame Noor University, Talesh, Iran.
چکیده [English]

This article survey the impact of social capital on the development of knowledge management and its five main processes includes acquisition, record, creation, transfer and application of knowledge in the Universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology of Gilan. Today, organizations must be able to acquire the knowledge needed for innovation in products and improve processes and publish it among their employees and use in all their daily efforts. Understanding the factors influencing organizational knowledge management is the primary action of effective use of the organization's intellectual capital. The concept of social capital refers to link and communication between members of a network as a source of valuable, and with creating the norms and mutual trust, lead to achieving member goals. In the absence of social capital, other capitals lose their effectiveness and pacing the cultural and economic development and evolution ways is uneven and difficult. This article follows the efficient factors on appropriate implementation of this strategy according to importance of knowledge management in organizations. The main objective of the article is to examine the impact of social capital on the development of knowledge management in universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology of Gilan. Due to the large size of research community, in data gathering phase, is used from a stratified random sampling. This research in terms of purpose is applied and in terms of data gathering is descriptive-correlation and specifically is based on structural equation modeling. After data gathering, for investigate the relationship between variables and hypothesis test, is used from lisrel and spss software. The results show that the social capital has positive and significant impact on knowledge management and its five main processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Knowledge Management
  • Universities and Training Centers
  • Faculty Members