چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد امری ضروری جهت تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، مدیران نیازمند داشتن اطلاعاتی از عملکرد سازمان خود و تصمیم‌گیری برای بهبود آن می‌‌باشند. بنابراین وجود الگوی به منظور ارائه بازخورد در جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز، بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به جایگاه ارزیابی در سازمان‌ها و اهمیت پارک علم و فناوری در توسعه فناورى و رشد اقتصادی کشور‌ها، هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد 33 شرکت‌‌ فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی از نوع BCC به منظور کمک به مدیران در شناسایی شرکت‌های موفق و ناموفقاست. این الگو به دلیل دقت بالا در ارزیابی عملکرد واحد‌های تصمیم‌گیری و شناسایی دقیق واحد‌های موفق و ناموفق مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو جهت بیان قابلیت و دقت بالای این الگو در تفکیک واحد‌های تصمیم‌گیری، الگوی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی با الگوی BCC از نوع خروجی محور، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که در صورت استفاده از الگوی GPDEA-BCC تعداد واحدهای کارا از 23 به 4 واحد کاهش پیدا می‌کند و این امر نشان‌دهنده دقت بالای الگوی مذکور می‌باشد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت، ورودی و خروجی‌های تأثیرگذار در میزان کارایی شرکت‌ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Sharif' and Pitt's Models of Technology Performance Monitoring Framework for Science and Technology Park High Tech Companies with an Integrating DEA into GP

نویسندگان [English]

  • Seyed Heydar Mirfakhraddini 1
  • Seyed Mahmood Zanjirchi 2
  • Fatemeh Azizi 3
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 MSc student of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Performance evaluation is a critical issue in organizational and Academic Researches. Thus, it is necessary to propose a model to determine current performance status and try to reach performance ideal level. In this study, to increase accuracy of assessing Science and Technology Park High Tech Companies performance and identify the inefficiency and efficiency DMU's, we used a model that combines Data Envelopment Analysis and Goal Programming. Performance of High Tech Companies is measured based on this perspective. The results of the GPDEA-BCC model was compared with the BCC model and showed that Number of efficient DMU's are reduced from 23 to 4 when GPDEA-BCC model is used. The results showed the higher ability of this model compare to the basic models in separation the High Tech Companies units. Finally, using a sensitivity analysis identified the effective input and output in performance of each Science and Technology Park High Tech Companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Data Envelopment Analysis
  • Goal Programming