الگو یابی اثرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت (مطالعه موردی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

رضایت شغلی بعنوان یکی از متغیرهای مهم مورد مطالعه در رفتار سازمانی، موضوعی است که مورد توجه خاص مدیران در سازمانها می‌باشد، بگونه‌ای که برخی آنرا بعنوان هدف نهایی و غایی مدیران در مباحث رفتار سازمانی تلقی می‌کنند. در راستای توجه و اهمیت دادن به متغیر فرهنگ سازمانی بعنوان عاملی مهم و مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان، مولفین را بر آن داشت تا به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بپردازند. جهت سنجش موضوع فوق، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ناحیه استان مازندران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. به منظور پاسخ گویی به مسئله وجود و شدت رابطه بین دو متغیر مورد مطالعه در جامعه آماری 420 نفری شرکت مذکور، ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، از میان جامعه آماری موصوف تعداد 235 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات لازم توسط پرسشنامه در قالب روش تحقیق کتابخانه‏ای و میدانی و نیز استفاده از نرم‏افزارهای اس پی اس اس و لیزرل جهت اجرای آزمون های آماری مربوط، به بررسی تأثیر بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مازندران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد کلیت اثرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت استان مازندران بر مبنای الگوی معادلات ساختاری مورد تأیید بوده است و متغیرهای هویت سازمانی و الگوی ارتباطی به ترتیب بیشترین اثرگذاری در رضایت کارکنان داشتند و در مقابل متغیرهای سازش با پدیده تعارض و حمایت مدیریتی کم ترین مقدار اثرگذاری را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of the Factors of Organization Culture on Job Satisfaction among the Employees of the Oil Company A Case Study of National Company of Distribution of Petroleum Products in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Abotaleb Shafaghat 1
  • Ali Akbar Aghajani 2
  • Hussein Nazok Tabar 3
1 PhD candidate of Science and Technology Policy Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Payame Noor University, Sari, Iran.
3 MSc in Executive Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Job satisfaction as one of the important variables being studied in organization treatment, is a subject to which the managers of the organizations pay special attention in a way that it is considered as the final goal for the managers in organization behavior issues. Considering the organization culture variant as a crucial and effective factor on job satisfaction, the general purpose of the current research is to study the relation between organization culture and job satisfaction of the employees in Iran's National Company of Distribution of Petroleum Products in the district of Mazandaran Province. A statistical society of 420 of this company was considered in order to respond to the problem of existence and intensity of the relation between the two variants being studied. Accordingly, along with a comprehensive review of the subjective literature relating to the organization culture and job satisfaction, 235 cases as statistical samples were selected among the above mentioned statistical society. Then, in the form of field and library research, necessary data and information were collected by using the questionnaire and SPSS software and Lisrel software were also used in order to perform the related statistical tests to study the affectivity between the organization culture and job satisfaction of the employees in the National Company of Distribution of Petroleum Products. The result of the research shows that the totality of the affectivity of organization culture factors on the job satisfaction of the personnel of National Company of Distribution of Petroleum Products in Mazandaran Province is admitted based on the structural equations, and the variables of Organization Identity and Relation Model have been the most effective factors on the personnel satisfaction. On the other hand compromise or conflict and manager support (or protections were the least effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Organization Culture
  • Job Satisfaction
  • Employee
  • Mazandaran National Company of Distribution of Petroleum Products