اثر میانجی‌گری فرهنگ انطباق‌پذیری بر رابطه ی بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی در شرکت‌‌های منتخب در زنجیره تأمین فناوری‌های دفاعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار.

چکیده

سازمان‌ها برای این‌که بتوانند به طور مؤثری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را برآورده سازند، نیازمند انعطاف‌پذیری، انطباق‌پذیری، کارآفرینی و نوآوری بیشتری هستند. به همین اندازه نیز سبک رهبری مناسب برای تأثیرگذاری بر یک چنین تغییری مورد نیاز می‌باشد. با این وجود تحقیقات تجربی اندکی روابط بین مؤلفه‌های کلیدی چنین راهبرد تغییر را که شامل رهبری تحول‌آفرین، فرهنگ انطباق‌پذیری و نوآوری سازمانی می‌باشد؛ بررسی نموده‌اند. لذا این تحقیق به بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ انطباق‌پذیری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های منتخب در زنجیره تأمین فناوری‌های دفاعی می‌پردازد. نتایج حاصل از الگو‌یابی معادلات ساختاری بر پایه 217 پرسشنامه گردآوری شده، حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیر مستقیم و از طریق فرهنگ انطباق پذیر نیز بر نوآوری سازمانی تأثیر می گذارد و این‌که شدت تأثیر غیر مستقیم به مراتب از تأثیر مستقیم بیشتر است. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق مورد بحث قرار می گیرد و توصیه‌هایی جهت ارتقا قابلیت نوآوری در شرکت‌های جامعه هدف ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Effects of Adaptability Culture on the Relationship Between Transformational Leadership and Organizational Innovation (The Case of Selected Firms in Supply Chain of Defense Technologies

نویسندگان [English]

  • Moammad Ebrahim Sanjaghi 1
  • Borzoo Farrahi Boozanjani 2
  • Sayed Mahdi Hosseini Sarkhoosh 3
  • Jamal Haji Shafiei 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 MSc in Business Administration.
چکیده [English]

To meet the ever changing demand of today's environment, firms need to be flexible, adaptive, entrepreneurial and innovative. In addition, there must be an appropriate style of leadership to master these changes. Yet, there is little empirical evidence to simultaneously study the relationship among the key elements of transformational leadership, adaptability culture and organizational innovation. Hence this study attempts to investigate the impact of transformational leadership and adaptability culture upon organizational innovation in the context of selected firms in supply chain of defense technologies. Using the structural equation modeling technique, results from the analysis of data from 217 collected questionnaires indicate that transformational leadership, beyond its direct influence, exerts indirect impact upon organizational innovation through the mediation of adaptability culture and that the extent of indirect effect is significantly higher than that of direct one. There are also some discussions about the results of the study and some suggestions for improving the organizational innovation in target units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Adaptability Culture
  • Organizational Innovation