تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 مربی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.

4 مربی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

باتوجه به محدودیت بودجه سازمان ها، اولویت بندی و اجرای مناسب راهبردها به منظورحذف یا کاهش شکاف های فناوری، از اهمیت حیاتی برخوردار است. رتبه بندی و انتخاب صحیح راهبردهای حاصل از ارزیابی فناوری مورد نیاز یک سازمان برای اجراء، قادر است مزیت رقابتی سازمان را ارتقاء بخشد. در روش های رایج، ابتدا راهبردها مشخص و همگی با هم رتبه بندی می گردند. سپس با توجه به محدودیت منابع سازمان، به ترتیب اولویت به مرحله اجراء گذاشته می-شوند. در این حالت، امکان انتخاب راهبردهای همگن بالا می رود و احتمالاً رشد نامتوازن سازمان را افزایش خواهد داد. دراین مقاله، نخست موقعیت فناوری موجود سازمان به روش کپ تک ارزیابی و راهبردهای مناسب تعیین می گردند. برخلاف روش های رایج، با معرفی و بهره گیری از روش ابتکاری بدیع، راهبردها در چند گروه خوشه بندی می شوند. در ادامه، راهبردهای درون هر خوشه، به روش تاپسیس رتبه بندی و هنگام اجراء، حتی الامکان از تمام خوشه ها، یک راهبرد برتر انتخاب خواهد شد. درنتیجه، کارایی اجرای راهبرد‌های تعیین شده با توجه به اولویت بندی پیشنهادی، احتمال رشد متوازن سازمان را به صورت چشم گیری افزایش خواهد داد. به منظور ارزیابی روش ارایه شده، مطالعه موردی دریک شرکت سردخانه صورت گرفته و نتایج مثبت حاصل از روش معرفی شده، نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering of Technology Evaluation Strategies via CAPTECH

نویسندگان [English]

  • Ahmad Makui 1
  • Mohammad Mahdi Paydar 2
  • Sohrab Abdollahzadeh 3
  • Abbas Rafiei 4
1 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Instructor, Faculty of Industrial Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.
4 Instructor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to limited organizational budget, priority and performance of suitable technology strategies to eliminate or reduce technology gaps has got high importance. Ranking and proper choice of present and newfangled technologies needed by an organization for performance will elevate competitive privileges of the organization. In common methods first specific strategies, then all are ranked and executed according to the limitations of organization resources. In that case it is possible to choose homogeneous strategies which will raise unbalanced growth of the organization. In this paper, firstly the condition of present technology of organization is evaluated through CAPTECH method and proper strategies are defined. Contrary to common methods, introducing and using a novel heuristic method, strategies are classified in several clusters. Secondly, strategies within each cluster are ranked by TOPSIS method and at the time of execution a top strategy is chosen from each cluster. Thereupon, the efficiency of applying the strategies and possibility of balanced growth of organization will dramatically increase. To evaluate the proposed method, a case study has been done in a cold storage facility and the positive results have been demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Evaluation
  • CAPTECH
  • Clustering
  • TOPSIS