ارایه الگویی برای بهبود هوش تجاری در بازاریابی صنعت بیمه الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بیمه نوین در شهر تهران)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

استقرار و بازاریابی موفقیت آمیز بیمه الکترونیک مقوله ای میان بخشی است که نیازمند آماده بودن زیرساخت ها و ابزارهای فناوری اطلاعات است. یکی از این زیرساخت ها هوش تجاری است. از این رو هدف ین مقاله ارایه الگوی جهت بهبود هوش تجاری در صنعت بیمه الکترونیک است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان 35 نمایندگی بیمه نوین در سطح شهر تهران است. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم از یک پرسشنامه هوش تجاری محقق ساخته شامل چهار بعد (فناوری اطلاعات، کارکنان سازمان، دانش سازمان و فرهنگ و نوآوری) و 20 شاخص استفاده شده است. نتایج آزمون من- ویتنی حاکی از وجود شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در تمامی ابعاد هوش تجاری در این سازمان بود. در مرحله دوم شاخص های دارای شکاف منفی از طریق الگو کانو به سه دسته نیازهای جذاب، عملکردی و الزامی تقسیم شدند که بیان کننده وجود پنج شاخص در دسته نیازهای الزامی بود. به دلیل اهمیت این پنج شاخص در بهبود هوش تجاری بیمه الکترونیک، از طریق الگوی QFD، ده KPO (الزامات کلیدی فرآیند) برای بهبود آنها استخراج شد. شایان ذکر است که برای به دست آوردن دیدگاهی جامع تر در این زمینه، هر یک از شاخص های ده گانه با رقبای سازمان نیز مقایسه شدند. که فقط در چهار شاخص از این ده شاخص بیمه نوین نسبت به رقبا برتری دارد که نشان دهنده ی ضعف سازمان در شش شاخص است. این نتایج، لزوم توجه بیش از پیش مسئولان این بیمه را نسبت به بهبود هوش تجاری در بخش بیمه الکترونیک روشن می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering of Technology Evaluation Strategies via CAPTECH Developing a Model for Business Intelligence Improvement in E-Insurance Industry Marketing (Case Study: Novin Insurance Branches of Tehran

نویسندگان [English]

  • Azam Sazvar 1
  • Mirza Hasan Hosseini 2
  • Mozhgan Farahmand 3
1 MSc in Executive Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 MSc in Business management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Successful marketing and setting of electronic insurance industry, is an intersectional activity that need lots of infrastructures and IT instruments such as business intelligence. This study aims to develop a combined model to improve BI level in e-insurance industry and to appear the main critical factors of business intelligence in Novin insurance Co. Statistical population of this study were top managers and staff of 35 branches of Novin insurance company in Tehran. The research was conducted using a questionnaire comprised of 20 items in 4 dimensions (IT, Staff, Knowledge, Culture and Innovation). Mann-Whitney Test results show a significant gap between perception and expectation in our sample. In the next step, we categorized our indicators in three Kano's groups and found 5 indicators in (Must be) group with a priority in improvement. Using comprehensive interviews, we illustrate 10 Key Process operations but unfortunately, Novin Co has a better situation compared with competitors only in 4 KPO. Our results suggest new strategies toward a better competitive situation and core competencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Electronic Insurance
  • Quality Function Deployment
  • Kano Model