بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر، در قالب یک الگو تحلیل کارکرد پویای نظام نوآوری فناورانه، ارائه شده توسط برگک و همکاران (2008) توان نظام نوآوری هوایی برای بهره‌گیری از توان اندیشگی، علمی-‌‌ فناورانه و صنعتی ملی و بین‌المللی را مورد کندوکاو خود قرار دادهاست. این تحقیق با مرور ادبیات نظامهای نوآوری، با تاکید بر نظریات مالربا درباره‌ی نظام بخشی نوآوری و نظریه‌ی هنری چس‌براو در خصوص رویکرد نوآوری باز، سعی در تلفیق آن‌ها در قالب الگو نوآوری صنعت هوایی ایران کرد.
سؤال تحقیق عبارت بود از: شرایط زمینهای ایران به چه میزان از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند؟ در این راستا، شرایط زمینهای تاثیرگذار بر بخش هوایی و دلالتهای آنها نسبت به رویکرد نوآوری، در قالب پنج مولفهی اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیستمحیطی، و سیاسی مورد سنجش قرار گرفت. نهایتا، ضمن حصول به این نتیجه که شرایط زمینهای ایران به میزان زیادی از اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش هوایی حمایت میکند، رویکرد نوآوری باز را به‌عنوان یک راه حل برای ارتقای اثربخشی نوآوری در بخش هوایی ایران معرفی کرد. در پایان، سیاستها و راهکارهایی نیز جهت ارتقای شرایط زمینهای جهت تسهیل اتخاذ رویکرد نوآوری باز توسط بخش هوایی ارائه شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Iran's Contextual Situation Support for Applying Open Innovation Approach, the Case of Aviation Innovation System

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamal Tabaian 1
  • Manochehr Manteghi 2
  • Jahanyar Bamdadsoofi 3
  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 3
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research has examined the ability of Aviation Innovation System to apply science, technology and industrial potentials at national and international levels using Bergek et al. (2008) framework. This research with reviewing Innovation Systems literature and emphasising on sectoral Innovation System by Malerba about Open Innovation Approach introduced by Chesbrough, tries to combine them in Iran's Aviation Innovation System. Research question is "to what extent Iran's contextual situation supports the application of open innovation approach in the aviation sector?" To examine this, contextual situation affecting aviation sector has been surveyed in the framework of an STEEP Analysis. Ultimately, by concluding that Iran's contextual situation supports the application of open innovation approach in aviation sector in a high rate, it approved that Open Innovation approach can enhance effectiveness of Innovation in Aviation Sector. Some policies and solutions has been offered to enhance contextual situation for facilitating applying Open Innovation approach in Iran's Aviation Innovation System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sectoral Innovation System
  • Technological Innovation System
  • Open Innovation Approach
  • STEEP Analysis
  • Contextual Situation
  • Aviation Sector