بررسی قوانین مالی و معاملاتی صنایع دفاعی در تعامل با شبکه همکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ییی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

موضوع همکاری در صنایع دفاعی با توجه به الگوی معماری هسته و شبکه روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. قوانین مالی و معاملاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان همکاری‌های صنعتی و تحقیقاتی همواره باید از کارایی لازم نسبت به دغدغه‌های راهبردی سازمان برخوردار باشند. این دسته از قوانین سوای تأثیراتی که بر همکاری‌‌ها دارند بر ایجاد اعتماد متقابل، ‌تسهیم منافع و ریسک‌ها، و توسعه تعهد متقابل میان کارفرما و پیمانکار، اثرگذارند. این پژوهش سعی دارد با بررسی و تحلیل دقیق این قوانین به عنوان مهم‌ترین رکن در ارتقای بستر نهادی صنایع دفاعی، ایده‌هایی را برای تغییر و بهبود در آن‌ها فراهم آورد. برای این منظور با انجام 48 مصاحبه از زوایای گوناگون این قوانین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و سپس، محورهای استخراج شده در مصاحبه‌ها در جلسات گروه کانونی به بحث گذاشته شد و در نهایت، رهیافت‌هایی برای بهبود ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Transaction Regulations in Iranian Industries

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Fartouk Zadeh 1
  • Mohammad Reza Darrehshiri 2
  • Mohammad Mohebbi 3
  • Javad Vaziri 4
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 MSc student, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Science and Technology Policy. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Transaction Regulations as one of the most important basis of industrial and research co-operations should always be responsive to strategic concerns of both sides, principal and agent. These regulations have a main role in mutual trust expansion, communication development and mutual cooperation between of two sides and contractor, and promotion of ability and parties' intention for risk/reward sharing and finally, the development of mutual commitment between them. Developing agility of Iranian industries on the basis of networking strategy is very prevailing nowadays. So, Transaction Regulation as the infrastructure of cooperation with network is investigated in this research. For this purpose, Transaction Regulations have been analyzed by doing 48 interviews from different aspects and using typology strategy for categorizing problems and solutions. Then the alignment of these regulations with different cooperation strategies was reviewed by focus group approach. Finally, some approachs have been presented for responding to main identified bottlenecks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Networking
  • Relationship Levels
  • Financial Regulations
  • Organizational Assumptions
  • Change and Excellence