شناسایی راهبردهای شکست‌پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

مواجهه با عدم‌قطعیت‌هایکی از چالش‌های اصلی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. ابزارهای مختلفی مانند برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد با هدف کاهش عدم‌قطعیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه با بهره‌گیری از روش برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد، اقدامات کنش‌گرانه طراحی شده است. اقدامات کنش‌گرانه را می‌توان در قالب دو دسته از اقدامات شکل‌دهنده و پیش‌گیرانه تقسیم‌بندی کرد. استفاده از برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد در یک فرآیند مشارکتی نظام‌مند که در این مطالعه پیاده‌سازی شده است، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا هم بر اقدامات تدوین شده هم‌گراتر شده و هم آن‌که تعهد لازم به خروجی‌ها افزایش یابد. برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد به مثابه یک ارزیابی پیشینی در فرآیند سیاست‌گذاری، منجر به کاهش شرایط آسیب‌پذیر از طریق تفکیک آن شرایط به 1)سناریوها و 2)سیاست‌های آسیب‌پذیر می‌شود. سند توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام «نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» که در افق 1404 تدوین شده است، به عنوان یک سند سیاست اشاعه فناوری بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Vulnerable Strategies Based on Assumption Base Planning

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Kazazi 1
  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Amir Nazemi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Dealing with uncertainties in long range planning is one of the main challenges. Different planning tools such as "Assumption Base Planning (ABP)" are utilized to reduce uncertainties. In this study ABP is used to plan proactive actions, contain shaping and hedging ones. Using ABP in a systematic participatory process which is implemented in this research helps decision makers to achieve consensus and commitment to the outputs. ABP is seen as an Ex-Ante evaluation in a policy process to reduce vulnerable conditions by separating conditions into 1) scenarios and 2) policies. "Comprehensive System of Information Technology": 2015, as one of the long range whitepapers in diffusion technology in I.R.Iran is analyzed as a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assumption Base Planning (ABP)؛ Futures Studies؛ Technology Diffusion Policy؛ Information Technology (IT)؛ Delphi
  • Ex-Ante evaluation