الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در ادبیات نوآوری، موضوع اتخاذ راهبرد‌های مختلف نوآوری به اینجا رسیده است که استفاده توأم از نوآوری محصول و فرآیند لازم است. ساز و کار این هماهنگی و انواع هر یک از این نوآوری‌ها موضوع این مقاله است. هدف این مقاله، ارائه الگوی هماهنگی نوآوری‌های محصول و فرآیند برای نیل به عملکرد برتر سازمانی است. بدین منظور، پس از ارائه چارچوب نظری پیشنهادی حاصل از مطالعه ادبیات موضوع، الگوی پیشنهادی در یک جامعه آماری متشکل از صنایع با فناوری بالا آزمون شده است. بدین صورت که با تعییین الگوی نوآوری محصول و فرآیند در هر واحد تحلیل، عملکرد واحدهای هماهنگ با الگوی پیشنهادی با واحدهای ناهماهنگ با این الگو مقایسه گردیده و مشاهده شده است که واحدهای هماهنگ، دارای عملکرد بهتری از واحدهای ناهماهنگ می‌باشند. در نهایت یک مدل رگرسیونی برای عملکرد به صورت تابعی از هماهنگی ارائه شده و در نهایت، نتایج نظری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process and Product Innovation Strategies Coordination Model based on Competitor Values Framework

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari 1
  • Jafar Gheidar Kheljani 2
  • Seyed Mohammad A'arabi 3
1 PhD candidate of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Innovation literature advises the organizations to follow innovation in different aspects of their activities, especially in their products, as a key factor of competitive advantage. To sustain this advantage, they need to follow the process innovations fit to and aligned with those product innovations. This article is to propose the process innovations fit to the product innovations of the organizations, especially in defense industry, to improve their performance by following the proposed model. Therefore, the conceptual model which is derived from the literature study, is tested in a population consisting of several organizations in the defense industry. To conduct the test, the product and process innovation strategy of each organization is assessed and then compared to the proposed model and the sample is divided into two groups based on following the proposed model. By a comparison of the performance in the organizations following the proposed model, with those who didn't follow the model, it is observed that the followers of the model had a meaningful superiority in performance than the other members. Finally, the regression model of organizational performance as a function of coordination with the model is described, and based on the statistical results, the theoretical results and several titles for the future research are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Innovation Strategy
  • Coordination
  • Product Innovation
  • Process Innovation
  • Competitor Values Framework