افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظورخلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. به علاوه، یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازما نهای دیگر "مزیت سازمانی پایدار" ایجاد کند، یادگیری سازمانی می باشد. از این رو، هدف این مقاله بررسی نقش یادگیری سازمانی در ایجاد سرمایه فکری در شرکت صنعتی استبان صنعت پارس می باشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران و کارمندان شرکت های مورد مطالعه بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این شرکت بین یادگیری سازمانی و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش میزان یادگیری سازمانی، سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه ای افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Learning levels on the Intellectual Capital in the Industrial Organizations: an Empirical Assessment

نویسندگان [English]

  • Reza Hosnavi 1
  • Majid Ramezan 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In knowledge-based economy, intellectual capital is used to create organizational value and success of an organization depends on keeping such scare resources. In addition, organizational learning is one of the most important organizational capabilities, which can help organizations create and share knowledge and make sustainable organizational advantages. Therefore, this paper aims to investigate the role of organizational learning in the development of intellectual capital. The research methodology is statistical-descriptive analysis and the managers and employees of the organization were taken as the statistical population. Results indicate that there is a positive and significant relationship between organizational learning and intellectual capital. In other words, increasing organizational learning leads to the improvement of intellectual capital in human, structural, and relational dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Human Capital
  • Relational Capital
  • Structural Capital