شناسایی عوامل مؤثر بر اتلاف منابع در نظام دستیابی به سامانه های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

دو راهبرداصلی مهندسی مجدد ودجا( راهبرد ساماندهی و راهبرد نوآوری) در پی ایجاد شالوده ای نوآفرین برای صنایع دفاعی هستند که متشکل از هسته های کارآفرینی قدرتمند و شبکه های همکاری تحقیقاتی و صنعتی گسترده در همه بخش های کشور باشد. در این راستا ارتقای قدرت مالی با هدف پشتیبانی از اقتدار دفاعی از دغدغه های اصلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها مسلح جمهوری اسلامی ایران (ودجا) است. اتلاف به عنوان آنچه که قدرت مالی را به محاق می برد موضوع این تحقیق است. در این تحقیق پس از مروری بر ضرورت های توسعه قدرت مالی به مفهوم قدرت مالی و منابع قدرت مالی پرداخته و سپس الگویی تحلیلی برای مراحل ایجاد اتلاف و عوامل مؤثر در هر مرحله ارائه می شود. بر اساس این چارچوب، عوامل تأثیرگذار شناسایی شده و در گام بعد از طریق فرایند پیمایش مورد آزمون قرار گرفته است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای مواجه با اتلاف ها در هر مرحله ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Factors Affecting Waste in Defense Systems Acquisition System

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Fartouk Zadeh 1
  • Javad Vaziri 2
1 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Science and Technology Policy. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Two main strategies of defense BPR (innovation strategy and capacity organizing strategy) follow innovative foundation for defense industry that is made of powerful Entrepreneurship Nuclei and Collaborative R&D Networks across the country. Deploying these strategies depends on Financial Capability. Waste as something that takes Financial Capability to interlunar is investigated in this research. The research reviews the concept and importance of Financial Capability then presents a conceptual framework for waste life cycle. Furthermore based on this framework, factors affecting waste in each stage of the life cycle would be identified and tested by using survey. Finally, some suggestions for confronting waste at each stage are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Capability
  • Business Process Reengineering (BPR)
  • Waste
  • Networking
  • Acquisition to Defense System