بررسی تاثیر استراتژیهای کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکتهای وابسته به وزارت دفاع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استاد دانشکده فناوری های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 تهران

4 دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در جهان امروز، نوآوری مبحثی بسیار مهم برای همه صنایع، از جمله صنایع دفاعی است چراکه لازمه پشتیبانی از قدرت دفاعی، نوآوریها هستند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استراتژیهای کسب و کار بر عملکرد نوآورانه به منظور رسیدن به عملکرد موثر در شرکتهای زیرمجموعه صنعت دفاعی انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران میانی و رده بالای شرکتهای زیر مجموعه وزارت دفاع می باشد که از میان آنها 82 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و پایایی آن با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برابر با 0.87 بدست آمد. به منظور تحلیل داده های بدست آمده، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس (SMARTPLS) نسخه 2 بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معناداری میان متغیرهای استراتژی کسب و کار و عملکرد نوآورانه است و قابلیتهای پیش بینی و کنترل و انعطاف پذیری استراتژیهای کسب و کار در ارتقا عملکرد نوآورانه موثر هستند. همچنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارائه شده از برازش مناسب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Business Strategies on Innovative Performance (Case Study; Ministry of Defense Companies)

نویسندگان [English]

 • amirhosein saadat 1
 • Ebrahim Mahmoodzadeh 2
 • alireza bushehri 3
 • Reza Hosnavi 4
1 Malek Ashtar University Ph.D. student of industrial management
2 Associate Professor, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
3 tehran
4 tehran
چکیده [English]

In today's world, innovation is a very important issue for all industries, including the defense industry, because innovations are needed to support defense power. Therefore, the present study aimed to investigate the impact of business strategies on innovative performance in order to achieve effective performance in companies under the defense industry. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of research method. The statistical population of this study includes middle managers and top managers of 82 companies under the Ministry of Defense who were selected by simple random sampling for the research sample. The main data collection tool was a researcher-made questionnaire and its reliability was obtained by calculating Cronbach's alpha formula equal to 0.87. In order to analyze the obtained data, structural equation modeling using partial least squares method was used by SMARTPLS statistical software version 2. The results indicate that there is a significant relationship between business strategy variables and innovative performance and the variables of predictability, control and flexibility of business strategies are effective in promoting innovative performance. Also, the fit indicators of the model indicate that the proposed model has a suitable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Flexibility
 • predictability
 • Innovation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1401