سناریوهای استارت آپ های صنعت فین تک و بانکداری ایران در افق 1410 با استفاده از تحلیل اثرات متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی ، دانشکده صنایع، دانشگاه ایوانکی ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

امروزه صنعت فناوری مالی(فین تک)هرچه بیشتر از گذشته در حال توسعه بوده و مورد توجه کاربران قرارگرفته است.در این راستا،استارت آپ های فین تک با جذب کاربران و تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه،سعی در گسترش فعالیت خود داشته و بی شک در سالهای آینده نقش پر رنگ تری را در نظام مالی ایران خواهند داشت.ازاین روتصمیم گیرندگان درحوزه صنعت بانکداری و مالی کشور نیازمند شناخت آینده احتمالی این استارت آپ هاهستند.هدف این پژوهش بررسی جایگاه استارت آپ های فین تک در سیستم مالی ایران در افق1410است و ازنوع کیفی وکاربردی است،جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالی،مدیران بانکی،مدیران استارت آپ های فین تک و سیاست است.برای نمونه گیری ازروش گلوله برفی استفاده شده است و 15 نفر به صورت هدفمند انتخاب و با بهره گیری از تحلیل اثرات متقاطع، عوامل تاثیرگذار ومولفه های کلیدی استخراج گردید،سپس از نرم افزار سناریوویزارد جهت تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری واثرپذیری این عوامل نسبت به هم واستخراج فضاهای سناریویی استفاده شده است و در نهایت4سناریوی سازگار و محتمل درارتباط با آینده استارت آپ های صنعت فین تک شامل فتح قلمرو(تسلط کامل استارت آپ ها)،رقابت درتسخیرصنعت(رقابت بانک ها و استارت آپ ها)،درجا ماندگان(عدم استقبال زیاد کاربران و صنعت بانکداری از استارت آپ ها) و مرگ تدریجی یک رویا(نا کامی استارت آپ ها)استخراج و توصیف شده است.پس ازروایت سناریو ها و از طریق یافته های موجود در پنل خبرگان و جمع بندی آن ها،تلاش شد توصیه های راهبردی در خصوص آینده استارت آپ های فین تک برای مدیران وسیاست گذاران مربوطه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenarios of Iran's fintech and banking industry start-ups in the horizon of 2031 using cross-effects analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Bahador Morovat 1
  • Farhad Nazari zadh 2
1 PhD Student in future study – Eyvane key University, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Today the financial technology industry(FinTech)is developing more and more than in the past and has attracted the attention of users.In this regard, FinTech startups have tried to expand their activities by attracting users and diversifying the services they can provide.Undoubtedly they will play a more colorful role in the financial system of Iran in the coming years.Therefore, the decision makers in the banking and financial industry of the country need to know the possible future of these startups.The purpose of this research is to investigate the position of fintech start-ups in Iran's financial system in2031and it is of a qualitative and practical type, its statistical population includes experts in the financial field,bank managers, managers of fintech start-ups and politics.The snowball method was used for sampling and15people were selected purposefully and using the analysis of cross effects,influential factors and key components were extracted, then using Scenario Wizard software for structural analysis and checking how these factors affect Also,the extraction of scenario spaces has been used, and finally,4compatible and probable scenarios related to the future of startups in the fintech industry include conquering the territory(complete dominance of startups)competition in conquering the industry(competition of banks and startups)remaining(the lack of acceptance by users and the banking industry of start-ups)and the gradual death of a dream(failure of start-ups)have been extracted and described.After narrating the scenarios and through the findings of the expert panel and summarizing them, an attempt was made to provide strategic recommendations for the managers and policymakers regarding the future of fintech startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Research
  • Scenario Planning
  • fintech industry startups
  • Wizard Scenario
بیابانی، زینب. فین تک ها، استارت آپ‌هایی مبتنی بر فناوری مالی، نشریه تازه های اقتصاد، ویژه نامه - شماره 3، 1396 : 31–33
پاینده، رضا، شهبازی، میثم و منطقی، منوچهر.سناریو نگاری آینده بانک‌های ایران در مواجهه با فین تک ، تحقیقات مالی، 23(2)، 1400: 294-328
پاینده، رضا، شهبازی، میثم، منطقی و منوچهر، کریمی، تورج. همکاری بانک و فین تک :مروری نظام مند بر ادبیات علمی، پژوهش های مدیریت در ایران 4 ،1398 : 130-172
تاری، غفار، پرحلم، حمیدرضا. مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت آپ‌ها در ایران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی (علمی) دانشگاه مازندران، 23، 1399: 315-341
خاشعی، رضا. سفر به آینده :آینده پژوهی، مفاهیم، مبانی و روش ها با مقدمه ای از عقیل ملکی فر، تهران، انتشارات هنر رسانه اردیبهشت 1391
قاضی نوری سروش, مختارزاده نیما, ابویی محمد, رشیدی آستانه متین. ظهور قابلیت های پویا در یک شرکت کوچک و متوسط دانش بنیان حوزه فین تک،نشریه مدیریت نوآوری، 1 ، 1399; 101 - 138  
قائمی، محمدرضا؛دهقان دهنوی، محمدعلی؛ ساداتمرادی، نرجس. بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران). نشریه علمی ترویجی  اقتصاد و بانکداری اسلامی 20، 1396: 119-140
کوشش کرد شولی، رضا ،ملکی ، محمد حسن ، غلامی جمکرانی، رضا. ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشرانهای کلیدی اثرگذار روی آینده فناوری مالی با بکارگیری فنون دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی نوع 2، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، 49، 1400: 357-374
محقر، علی، ثقفی، فاطمه، مختار زاده، نیما، آزادگان مهر، ماندانا. پیش بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چند سطحی به گذار فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری ،4، 1398: 78 -98
مرادی, شیوا, نادری, نادر, دل انگیزان, سهراب. بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران  فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی ،13(1)، 1399 ،121-140
مشهدی عبدل مریم، ثمری داوود، اشرفی مجید، عباسی ابراهیم. تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین تک در حوزه بانکداری، نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 41، 1398 ; 393 – 412
ملکی فر، عقیل و همکاران. الفبای آینده پژوهی ، علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا ، تهران انتشارات کرانه علم، 1385
نصراللهی، مهدی، فتحی، محمد رضا، شش پری، فریبا. بررسی عوامل موثر بر انتخاب راهبرد همکاری بین برندها (شرکت‌های نهادینه شده) و استارت آپ‌ها : مطالعه موردی استارت آپ‌های پارک علم و فناوری قزوین، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 35، 1398: 63-72
نظری سمیه، رضوی سید محمد حسین، امیرنژاد سعید، رضایان قیه باشی. سناریوهای ورزش همگانی ایران، دو فصلنامه آینده پژوهی ایران  2، 1399: 309-333
Biabani,Z. Fintechs, Startups Based on Financial Technology, New Economics Magazine, Special Issue - Issue (3), (2018)PP: 31 - 33(In persian)
Capgemini & EFma Company.World Fintech Report 2018, Capgemini in collaboration with Efma(2018)
Dunkley, E. Fintech start-ups put banks under pressure. The Financial Times Limited.(64) ,( 2016)
Ghaemi,M. Dehghan Dehnavi,M.Moradi,N. A Survey of Banking Startups in the Field of New Banking Services (Case Study of the Iranian Banking System) Scientific ,Journal of Islamic Economics and Banking (20),(2017)PP: 119-140  G21,G28,O11,P34 : JEL(In persian)
Ghazi noori,S.Mokhtarzade,N.Ayobi,M.Rashidi Astane,M. Emergence of Dynamic Capabilities in a Small and Medium Knowledge-Based FinTech Company, Journal of Innovation Management, (1), (2020). PP; 101 - 138(in Persian )
Hickford ,A J, Nicholls ,R J, Otto ,A., Hall ,J W., Blainey ,S P.,& Tran ,M. Baruah P Creating an ensemble of future strategies for national infrastructure provision, Futures.( 66), (2014)pp: 13–24.
Hung and Luo, FinTech in Taiwan: a case study of a Bank’s strategic planning for an investment in a FinTech company, Financial Innovation,2 (2016),pp:2-15
Kijkasiwat .P,  Opportunities and challenges for Fintech Startups: ThE Case Study of Thailand, ABAC Journal Vol.41 No.2(2021), pp 41-60
Koshesh kordsholi,R.Maleki,M.gholami Jamkarani,R. Providing a Framework for Identifying Key Drivers Affecting the Future of Financial Technology Using Fuzzy Delphi Techniques and Fuzzy Type 2 Hierarchical Analysis, Quarterly Journal of Financial Engineering and Securities Management, (49), (2021). PP: 357-374(in Persian).
Lee, I., & Shin, Y. J.. "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges". Business Horizons, 61(1), (2018),pp: 35-64.
Mashhadi Abdol,M.Samari,D.Ashrafi,M.Abbasi,FinTech-Based Entrepreneurial Strategic Analysis in Banking, Journal of Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), (41), (2019). PP: 393 - 412(in Persian)
Mohaghar, A., Saghafi, F., Mokhtarzade, N., & Azadegan-Mehr, M, Anticipating Technological Transition Path in Iran's Financial Sector Based on MultiLevel Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 11(4), (2020),pp:77-98. {In Persian}.DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.1066
Moradi,SH.Naderi,N.Dlangizan,S, Investigating the Development Process of FinTech Startups in Iran ,Journal of Entrepreneurship Development, 13 (1), (2020).PP121-140(in Persian)
Nasrollahi,M.Fathi,M,Sheshpari,F(2019),Investigating the Factors Affecting the Choice of Cooperation Strategy between Brands (Institutionalized Companies) and Startups: A Case Study of Startups in Qazvin Science and Technology Park, Quarterly Journal of Industrial Technology Development, (35), (2019)PP: 63-72 (In persian)
Nazari,S. Razavi,M. Amirnejad,S. Rezayan Ghayeh Bashi,A. Iranian Public Sports Scenarios on the Horizon 2032, Semiannual ,Journal of Iran Futures Studies Volume 5, Number 2, Fall & Winter 2021,pp:309-333(In Persian)
Payandeh,R.Shahbazi,R.Mantghi,M.Karimi,T. Bank-FinTech Collaboration: A Systematic Review of Scientific Literature, Management Research in Iran (4), (2019)pp: 130-172(In persian)
Payandeh, Reza; Shahbazi, Meisam and Manteghi, Manouchehr. Future Scenarios of Iranian Banks in the Face of Fintech. Financial Research Journal, 23(2), (2021),pp: 294 - 328. https://doi.org/10.22059/FRJ.2021.308271.1007055 (in Persian).
Putritama.A, The Mobile Payment Fintech Continuance Usage Intention in Indonesia, Jurnal Economia, Vol. 15, No. 2, (2019),pp: 243-258
Pi, T.; Hu, H.; Lu, J.; Chen,X. The Analysis of Fintech Risks inChina: Based on Fuzzy Models.Mathematics 2022, 10, 1395. https://doi.org/10.3390/math10091395
Hendershott.T, Xiaoquan (Michael), Zhang, J. Leon Zhao Zhiqiang (Eric) Zheng, FinTech as a Game Changer: Overview of Research Frontiers, INFORMATION SYSTEMS RESEARCH, Vol. 32, No. 1, ( 2021), pp. 1–17
Rauniyar.K, Role of FinTech and Innovations for Improvising Digital Financial Inclusion,International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 6, Issue 5,(2021),pp:1419-1424
Romanova I, Kudinska M. Banking and Fintech: A challenge or opportunity? In: Contemporary issues in finance: Current challenges from across Europe: Emerald Group Publishing Limited; 2016. Pp: 21–35.
Tari,GH.Pahelm,H, Structural model of factors affecting the survival and growth of startups in Iran, Journal of Executive (Scientific) Management of Mazandaran University,(23), (2020)PP:315-341(In persian) doi: 10.22080/jem.2020.17998.3096
Werth, O., Rodriguez, D., Nowatschin, J.. "Challenges of the Financial Industry An Analysis of Critical Success Factors for FinTechs". Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems, Cancun in Mexico.(34), (2019)
Zavolokina L, Dolata M, Schwabe G. The FinTech phenomenon: Antecedents of financial innovation perceived by the popular press. Financial Innovation.;2:175. (2016) doi:10.1186/s40854-016-0036-7