سناریونگاری صنعت سیمان در ایران با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی; تولید و عملیات، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، تهران، ایران

چکیده

صنعت سیمان یکی از بخش‌های صنعتی راهبردی و مهم در کشور از نظر تأمین نیازهای حوزه‌هایی چون مسکن، ساخت‌و ساز و بسیاری از پروژه‌های عمرانی است. در حال حاضر این صنعت با مشکلاتی چون مازاد عرضه، فرسودگی تجهیزات و جانمایی نادرست کارخانه‌ها روبروست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی سناریوهای آینده این صنعت در میان مدت است. این پژوهش از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از منظر بنیان پارادایمی، دارای رویکرد عملگراست. جامعه آماری پژوهش، خبرگان صنعت سیمان هستند که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شده‌اند. در گام اول از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان این صنعت، پیشران‌های عام و اختصاصی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری غربال تئوریک و استنتاج‌محور پیشران‌های نهایی انتخاب شدند. در ادامه پیشران‌های باقیمانده با تکنیک ساختاری دیمتل تحلیل شدند. با توجه به بیشترین خالص اثر، دو پیشران قیمت‌گذاری و تقاضای بازار برای شکل‌دهی سناریوها در نظر گرفته شده و برای توسعه سناریوها رویکرد آزمون و گزینش فرضیات راهبردی فردی استفاده گردید. سناریوهای پیشنهادی پژوهش عبارتند از: سناریو تلاش برای بقا، سناریو مرهمی بر زخم، سناریو دنیای رو به رشد و سناریو احتضار. سناریو احتضار و سناریو دنیای رو به رشد به‌ترتیب بدترین و بهترین وضعیت را توصیف می‌کنند. در نهایت برای تعیین سناریوی محتمل، تکنیک اولویت ترتیبی به کار گرفته شد و مشخص گردید که سناریو مرهمی بر زخم محتمل‌ترین سناریو است. برای ارائه پیشنهادهای پژوهش رویکرد شوپنهاوری به کار گرفته شد. به این صورت که وجوه اشتراک سناریو محتمل و بدبینانه مبنای پیشنهاد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario planning of the cement industry in Iran with a mixed approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Maleki 1
  • Mona Mirzaie 2
  • Mohammad Mehdi Rahimian Asl 3
1 Associate Professor, Faculty of Management & Economics, Qom University, Qom, Iran.
2 Industrial Management, Qom University, Qom, Iran.
3 MSc in Industrial Management - Production and Operations, Institute for Management and Planning Studies (Affiliated to presidency), Tehran, Iran
چکیده [English]

The cement industry is one of the strategic and important industrial sectors in the country in terms of meeting the needs of areas such as housing, The current research seeks to identify the future scenarios of this industry in the medium term. This research has a pragmatic approach from the point of view of orientation, practical and from the point of view of paradigm foundation. The theoretical community of the research is cement industry experts who were selected by judgmental sampling method. In the first step, common and specific drivers were identified through background review and interviews with industry experts. Then, by applying the theoretical sieve and inference-oriented, the final propellants were selected. Next, the remaining propellants were analyzed with DEMATEl technique. The two driving forces of pricing and market demand were considered for the formation of scenarios with regard to the highest net effect, and the test approach and selection of individual Strategic Assumption Surfacing and Testing were used to develop the scenarios. The suggested scenarios of the research are: the scenario of trying to survive, the scenario of healing the wound, the scenario of the developing world, and the scenario of dying. Finally, to determine the possible scenario, the Ordinal Priority Approach technique was used, and it was determined that the salve on the wound scenario is the most likely scenario. Schopenhauer's approach was used to present research proposals. In this way, the possible and pessimistic scenario sharing funds became the basis of the proposal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Cement Industry
  • DEMATEL
  • SAST
  • OPA
احمدی, اسماعیل, محمد حسن ملکی, رسول ثانوی فرد, و محمد رضا فتحی "آینده‌پژوهی زنجیره‌ تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاری"، آینده پژوهی ایران، دوره 5، شماره 1 (1399): 81-104.
احمدی، کیومرث، و حامد علیپناه "رویکردی آینده پژوهانه به وضعیت صنعت سیمان در بازار سرمایه بر اساس روش سناریونویسی"، مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری، دوره 1، شماره 1 (1394): 60-72.
آذر، عادل، مصطفی گوهری فر، و وحید بقایی "ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS"، فصلنامه دانش حسابرسی، دوره 12، شماره 4 (1392)" ۹۹-120.
بهاری، مجتبی. روش سناریو. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی، 1391.
پدرام، عبدالرحیم، مهدی احمدیان. آموزه‌ها و آزموده‌های آینده‌پژوهی. تهران: موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی، 1394.
پورعبادالهان کویچ، محسن، پرویز محمدزاده،  فیروز فلاحی، و صمد فلاحی "بررسی شاخص‌های مختلف تمرکز در صنعت سیمان کشور"، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره 1، شماره 2 (1393):  71-88.
جمالی، غلامرضا، و الهام کریمی اصل "ارزیابی استراتژی‌های رقابتی مدیریت زنجیره‌ تأمین لارج مبتنی بر تحلیل شکاف در صنعت سیمان"، مجله مدیریت تولید و عملیات، دوره 9، شماره 1 (1397): ۲۹-۵۴.
جمالی، غلامرضا، و الهام کریمی اصل "موقعیت رقابتی زنجیره‌ تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 16، شماره 50 (1397): ۵۳-۷۷.
حسن نژاد، امیرحسین، و محمدحسن ملکی "شناسایی سناریوهای باورپذیر صنعت نساجی"، آینده پژوهی مدیریت، دوره 26، شماره 3 (پیاپی 104) (1395): 53-64.
رشیدارده، حبیب الله، سعید خزائی، و محمدولی مقدم زنجانی "آینده پیش‌روی صنعت بانکداری ایران با رویکرد سناریوپردازی"، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره 8، شماره3 (1396): 65-89.
سهیلی، کیومرث "برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با به کارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی"، نشریه انرژی ایران، دوره 12، شماره 3 (1388): 47-69.
شریفی میلانی، هامون، و زهرا برومند "شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده صنعت نشر کتاب در ایران" آینده پژوهی مدیریت، دوره 32، شماره 1 (پیاپی 124) (1400): 72-87.
فتحی، محمد رضا، محمدحسن ملکی، و وحید رضوانی اصل "آینده‌نگاری سرمایه‌گذاری در صنعت مسکن ایران با به کارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع" آینده‌پژوهی مدیریت، دوره 28، شماره 4 (1396): 11-28.
قاسمیه، رحیم، غلامرضا جمالی، و الهام کریمی اصل "تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرۀ تامین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره"، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 7، شماره 4 (1394): 64-70.
قلی پور، پروانه،  و محمدمهدی مظفری "طراحی مدل آینده‌نگاری راهبردی جهت توسعه اقتصادی و کسب مزیت رقابتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی"، نشریه آینده پژوهی ایران، دوره 4، شماره 2  (1398): 68-88.
کوشش کردشولی، رضا، رضا غلامی جمکرانی، محمدحسن ملکی، و میرفیض فلاح شمس "آینده‌پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره۲۵، شماره ۳ (1399) :۳۳-۶۳.
کیانی، طاهره، داریوش فرید، و حجت الله صادقی "اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH (مطالعه‌ای در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان)"، مجله راهبرد مدیریت مالی، دوره 3، شماره 1 (1394)" ۱۰۹-۱۲۸.
محمودی شریف، مصطفی، محمدمهدی رحیمیان اصل، و محمدحسن ملکی "آینده‌پژوهی زنجیره‌ تأمین صنعت نفت ایران با تأکید بر عوامل داخلی"، تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، دوره 7، شماره 2 (1401): 240-258.
مصطفوی، سید محمدحسن، و نادر دشتی "اندازه گیری و تحلیل بهره‌وری در صنعت سیمان ایران"، مجله سیاست گذاری اقتصادی، دوره ۱، شماره ۱ (۱۳۸۸): ۵- 23.
هوشمندی نیار، شهرزاد، کریم حمدی، سراج الدین محبی، و افسانه زمانی مقدم "پیش‌بینی مولفه‌های کسب و کار انرژیهای تجدیدپذیر (با بررسی آینده انرژی و سناریوهای آن تا افق 2050 و توسعه انرژی‌های نو و سیاست‌های جهانی و نقش آن در کشور)"، آینده پژوهی مدیریت، دوره 32، شماره 4 (1400):  7۹-100.
Oral, Hasan Volkan, and Hasan Saygin. "Simulating the future energy consumption and greenhouse gas emissions of Turkish cement industry up to 2030 in a global context." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 24, no. 8 (2019): 1461-1482.
Alizadeh, Reza, Peter D. Lund, and Leili Soltanisehat. "Outlook on biofuels in future studies: A systematic literature review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 134 (2020): 110326.
Barabba, Vincent P., and Ian I. Mitroff. "Assumptions—Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)." In Business Strategies for a Messy World: Tools for Systemic Problem-Solving, pp. 22-34. Palgrave Pivot, New York, 2014..
Baruch, Yehuda, and Sherry E. Sullivan. "The why, what and how of career research: a review and recommendations for future study." Career Development International (2022).
Buheji, Mohamed, and Dunya Ahmed. "Foresight of Coronavirus (COVID-19) opportunities for a better world." American Journal of Economics 10, no. 2 (2020): 97-108.
Chermack, Thomas J., and Laura M. Coons. "Integrating scenario planning and design thinking: Learnings from the 2014 Oxford Futures Forum." Futures 74 (2015): 71-77.
Ekinci, Esra, Yigit Kazancoglu, and Sachin Kumar Mangla. "Using system dynamics to assess the environmental management of cement industry in streaming data context." Science of the total environment 715 (2020): 136948.
Gao, Tianming, Lei Shen, Ming Shen, Litao Liu, Fengnan Chen, and Li Gao. "Evolution and projection of CO2 emissions for China's cement industry from 1980 to 2020." renewable and sustainable energy reviews 74 (2017): 522-537.
Gimeno, Ricardo, and Carmen Martinez-Carrascal. "The relationship between house prices and house purchase loans: The Spanish case." Journal of Banking & Finance 34, no. 8 (2010): 1849-1855.
Huber, Tomas. "The Report Of United States Army Special Operations Command." New York, Department Of Defence USA (2014).
Ighalo, Joshua O., and Adewale George Adeniyi. "A perspective on environmental sustainability in the cement industry." Waste Disposal & Sustainable Energy 2, no. 3 (2020): 161-164.
Jandaghi, Gholamreza, Mohammad Reza Fathi, Mohammad Hasan Maleki, Omid Faraji, and Nedim Yüzbaşıoğlu. "Identification of tourism scenarios in Turkey based on futures study approach." Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development 10, no. 20 (2019): 47-68.
Mahmoudi, Amin, Saad Ahmed Javed, and Abbas Mardani. "Gresilient supplier selection through fuzzy ordinal priority approach: decision-making in post-COVID era." Operations management research (2021): 1-25.
Mao, Caixia, Ryu Koide, Alexander Brem, and Lewis Akenji. "Technology foresight for social good: Social implications of technological innovation by 2050 from a Global Expert Survey." Technological Forecasting and Social Change 153 (2020): 119914.
Mokhtar, Alireza, and Mohsen Nasooti. "A decision support tool for cement industry to select energy efficiency measures." Energy Strategy Reviews 28 (2020): 100458.
Moya, J. A., N. Pardo, and A. Mercier. "Energy efficiency and CO2 emissions: prospective scenarios for the cement industry." JRC scientific and technical report, EUR 24592 (2010).
Ofosu-Adarkwa, Jeffrey, Naiming Xie, and Saad Ahmed Javed. "Forecasting CO2 emissions of China's cement industry using a hybrid Verhulst-GM (1, N) model and emissions' technical conversion." Renewable and Sustainable Energy Reviews 130 (2020): 109945.
Oral, Hasan Volkan, and Hasan Saygin. "Simulating the future energy consumption and greenhouse gas emissions of Turkish cement industry up to 2030 in a global context." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 24, no. 8 (2019): 1461-1482.
Pamenter, Sarah, and Rupert J. Myers. "Decarbonizing the cementitious materials cycle: A whole‐systems review of measures to decarbonize the cement supply chain in the UK and European contexts." Journal of Industrial Ecology 25, no. 2 (2021): 359-376.
Proaño, Laura, Alfonso T. Sarmiento, Manuel Figueredo, and Martha Cobo. "Techno-economic evaluation of indirect carbonation for CO2 emissions capture in cement industry: A system dynamics approach." Journal of Cleaner Production 263 (2020): 121457.
Saqib, Mohammad, and Ullah, Misbah. "Performance Evaluation of Procurement Department in a Cement Industry." International Journal of Progressive Sciences and Technologies 23, no. 2 (2020): 346-350.
Schwartz, Peter. The art of the long view: paths to strategic insight for yourself and your company. Currency, 1996.
Sharma, Ashu, and Preeti Khanna. "Relevance of adopting emerging technologies in outbound supply chain: new paradigm for cement industry." Operations and Supply Chain Management: An International Journal 13, no. 2 (2020): 210-221.
Singh, Rohit Kumar, and Sachin Modgil. "Supplier selection using SWARA and WASPAS–a case study of Indian cement industry." Measuring Business Excellence (2020).
Sumrit, Detcharat, and Pongpun Anuntavoranich. "Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms." International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 4, no. 2 (2013): 81-103.
Varahrami, Vida, Alireza Orangian, and Elaheh Orangian. "The impact of sanctions on oil, gas and petroleum companies’ capital structure, a comparison to cement industry and forecasting the future trend." Revista Gestão & Tecnologia 21, no. 3 (2021): 10-26.
Vishnevskiy, Konstantin, Oleg Karasev, and Dirk Meissner. "Integrated roadmaps and corporate foresight as tools of innovation management: the case of Russian companies." Technological Forecasting and Social Change 90 (2015): 433-443.
Xu, Delong, Yuansheng Cui, Hui Li, Kang Yang, Wen Xu, and Yanxin Chen. "On the future of Chinese cement industry." Cement and Concrete Research 78 (2015): 2-13.
Xu, Guangyue, Dong Xue, and Hafizur Rehman. "Dynamic scenario analysis of CO2 emission in China’s cement industry by 2100 under the context of cutting overcapacity." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 27, no. 8 (2022): 1-40.