شناسایی و تبیین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در گذر زمان در شرکت های دولتی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی و در زمره پژوهش‌های آمیخته است. در بخش کیفی 19 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی 52 نفر از مدیران شرکت‌های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند که روایی و پایایی آن تأیید شد. برای کدگذاری داده‌های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل محتوا و برای اولویت‌بندی پاسخ‌ها از روش دلفی فازی استفاده شده است. با استفاده از داده‌های حاصل از مصاحبه 14 عامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در سازمان شناسایی و سپس از طریق پژوهش کمیّ رتبه‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت ذی‌نفعان داخلی و خارجی سازمان، تشکیل ائتلاف، شناخت افراد مهم سازمان، دانش و مهارت سیاسی، ارتباطات راهبردی مهمترین عوامل موثر بر شبکه‌سازی سیاسی در سازمان می‌باشند. مدیران شرکت‌های دولتی باید تلاش نمایند برای مدیریت افراد و جلب نظر آن‌ها، تاکتیک‌های نفوذ را فراگرفته و با استفاده از مهارت‌های سیاسی، ذینفعان داخلی و خارجی سازمان را مدیریت نمایند و با استفاده از مهارت‌های چانه‌زنی و مذاکره بتوانند مقامات دولتی و سرمایه‌گذاران را جذب سازمان‌ نمایند. نوآوری پژوهش حاضر علاوه بر پوشش خلا تحقیقاتی موجود و توسعه ادبیات حوزه شبکه سازی سیاسی، مدیران و تصمیم گیرندگان کلیدی را از اهمیت پیشایندهای شبکه سازی سیاسی آگاه نموده و با تقویت مهمترین پیشایندها می توانند به اهداف غایی خود ذیل شبکه سازی سیاسی دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Factors Affecting Political Networking over Time in State-owned Companies Affiliated with the Industrial Development and Renovation Organization of Iran: A Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • mahdieh vishlaghi 1
  • fattah sharifzadeh 2
1 .PhD Student in Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
2 Professor. Department of Public Administration, Department of Management and Accounting, Allame tabatabaei University, tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting political networking in state-owned companies affiliated to the IDRO. This research is in terms of applied purpose and in terms of nature and descriptive-survey method and is among mixed researches. In the qualitative part, 19 professors of management participated using semi-structured interviews and in the quantitative part, 52 Managers of state-owned companies affiliated to the IDRO using a pairwise comparison questionnaire, the validity and reliability of which were confirmed. Content analysis method was used to encode the data obtained from the interview and fuzzy Delphi method was used to prioritize the answers. Using the data obtained from the interview, 14 factors affecting political networking in the organization were identified and then ranked through quantitative research. The results show that the management of internal and external stakeholders of the organization, forming a coalition, recognizing important people in the organization, political knowledge and skills, strategic communication are the most important factors affecting political networking in the organization. Managers of state-owned companies should try to manage influence and attract people, learn influence tactics and use political skills to manage internal and external stakeholders of the organization, also using negotiation skills to enable government officials and attract investors to the organization. In addition to covering the existing research gap and developing the literature in the field of political networking,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Networking
  • Organizational Development
  • Stakeholder Management
  • Fuzzy Delphi Technique
  • State-owned Companies Affiliated to IDRO
سپهوند, رضا, باقرزاده خداشهری, راضیه, سپه وند, مسعود. حساسیت سیاسی و جبران خدمت مدیران ارشد: تحلیل نقش میانجی و تعدیل‌‌گر شبکه‌سازی سیاسی و فشار نهادی در وزارتخانه‌های دولتی ایران. مدیریت دولتی، 11(3)، (1398). 431-454.  
سپهوند, رضا, جعفری, میثم, ویشلقی, مهدیه. قدرت ارتباطات استراتژیک و توسعه سازمانی در شرکت های دولتی در گذر زمان : تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. بهبود مدیریت, 13(4). (1398). 165-187.
Allison, M., & Kaye, J. Strategic planning for nonprofit organizations: A practical guide and workbook. John Wiley & Sons. (2011).
Alshawabkeh, A., Razmak, J., Qasim, A., & Kharbat, F. F. Enhancing internal communication in organisations using enterprise social networking. International Journal of Economics and Business Research, 15(1), (2018).  72. https://doi.org/10.1504/ijebr.2018.088522
Anwar, M., Rehman, A. U., & Shah, S. Z. Networking and new venture’s performance: Mediating role of competitive advantage. International Journal of Emerging Markets, 13(5), (2018). 998-1025. https://doi.org/10.1108/ijoem-07-2017-0263
Bentley, J., Ellen, B. P., Wihler, A., Ferris, G. R., & Perrewe, P. Political skill and political will in organizations: New insights for effects on job performance. Academy of Management Proceedings, 2017(1), (2017).  12056. https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.12056symposium
Chen, J., Yao, X., & Liu, L. Value creation and value maintenance. Chinese Management Studies, 13(2), (2019).  318-341. https://doi.org/10.1108/cms-06-2018-0583
Dong, M. C., Li, C. B., & Tse, D. K. Do business and political ties differ in cultivating marketing channels for foreign and local firms in China? Journal of International Marketing, 21(1), (2013).  39-56. https://doi.org/10.1509/jim.12.0088
Falkheimer, J. The power of strategic communication in organizational development. International Journal of Quality and Service Sciences, 6(2/3), (2014). 124-133. https://doi.org/10.1108/ijqss-01-2014-0007
Fassin, Y. Stakeholder management, reciprocity and stakeholder responsibility. Journal of Business Ethics, 109(1), (2012).  83-96. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1381-8
Fassin, Y. Stakeholder management, reciprocity and stakeholder responsibility. Journal of Business Ethics, 109(1), (2012).  83-96. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1381-8
Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewé, P. L., Brouer, R. L., Douglas, C., & Lux, S. Political skill in organizations. Journal of Management, 33(3), (2007).  290-320. https://doi.org/10.1177/0149206307300813
Forret, M. L., & Dougherty, T. W. Networking behaviors and career outcomes: Differences for men and women? Journal of Organizational Behavior, 25(3), (2004).  419-437. https://doi.org/10.1002/job.253
Holtzhausen, D., & Zerfass, A. The Routledge handbook of strategic communication. Routledge. (2015).
Kotabe, M., Jiang, C. X., & Murray, J. Y. Examining the complementary effect of political networking capability with absorptive capacity on the innovative performance of emerging-market firms. Journal of Management, 43(4), (2016).  1131-1156. https://doi.org/10.1177/0149206314548226
Kuo, Y., & Chen, P. Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using fuzzy Delphi method. Expert Systems with Applications, 35(4), (2008).  1930-1939. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.08.068
Li, H., & Atuahene-Gima, K. Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China. Academy of Management Journal, 44(6), (2001).  1123-1134. https://doi.org/10.5465/3069392
Li, H., & Zhang, Y. The role of managers' political networking and functional experience in new venture performance: Evidence from China's transition economy. Strategic Management Journal, 28(8), (2007). 791-804. https://doi.org/10.1002/smj.605
Lin, Y., Li, Y., Zhao, S., & Armstrong, S. Political networking strategy and firm performance: A moderated mediation model. International Journal of Conflict Management, 27(4), (2016).  570-590. https://doi.org/10.1108/ijcma-11-2015-0074
Lvina, E., Johns, G., & Vandenberghe, C. Team political skill composition as a determinant of team cohesiveness and performance. Journal of Management, 44(3), (2015).  1001-1028. https://doi.org/10.1177/0149206315598371
Neal, J., & Biberman, J. Introduction: The leading edge in research on spirituality and organizations. Journal of Organizational Change Management, 16(4), (2003). 363-366. https://doi.org/10.1108/09534810310484127
Neville, B. A., Bell, S. J., & Whitwell, G. J. Stakeholder salience revisited: Refining, redefining, and refueling an underdeveloped conceptual tool. Journal of Business Ethics, 102(3), (2011).  357-378. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0818-9
Park, J., & Lee, K. Organizational politics, work attitudes and performance: The moderating role of age and public service motivation (PSM). International Review of Public Administration, 25(2), (2020).  85-105. https://doi.org/10.1080/12294659.2020.1750755
Rao, M. Collaborate to build effective teams to achieve organizational excellence and effectiveness. Industrial and Commercial Training, 48(1), (2016).  24-28. https://doi.org/10.1108/ict-01-2015-0010
Saldana, J. The coding manual for qualitative researchers. SAGE. (2015).
Sepahvand, R., Bagherzade, R., Sepahvand, M. Political Sensitivity and Compensation for Senior Managers: An Analysis of the Mediating and Moderating Role of Political Networking and Institutional Pressure in State Ministries in Iran. Journal of Public Administration, 11(3), (2019). 431-454. (in persian).
Sepahvand, R., Jafary, M., Vishlaghi, M. The Power of Strategic Communication and Organizational Development in State-Owned Companies over Time: Analysis of the Mediating Role of Political Networking (Case study: Companies Affiliated with the Industrial Development and Renovation Organization of Iran). Journal of Management Improvement, 13(4), (2020). 165-187. (in persian).
Shen, L., Zhang, C., Teng, W., & Du, N. How do business and political networking shape overseas dispute resolution for state-owned enterprise from emerging economies. International Business Review, 31(1), (2022).  101888. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101888
Simerson, B. K. Strategic planning: A practical guide to strategy formulation and execution: A practical guide to strategy formulation and execution. ABC-CLIO. (2011).
Su, Z., Xie, E., & Wang, D. Entrepreneurial orientation, managerial networking, and new venture performance in China. Journal of Small Business Management, 53(1), (2015).  228-248. https://doi.org/10.1111/jsbm.12069
Tashman, P., & Raelin, J. Who and what really matters to the firm: Moving stakeholder salience beyond managerial perceptions. Business Ethics Quarterly, 23(4), (2013).  591-616. https://doi.org/10.5840/beq201323441
Wolff, H., & Moser, K. Effects of networking on career success: A longitudinal study. Journal of Applied Psychology, 94(1), (2009). 196-206. https://doi.org/10.1037/a0013350
Zhang, X., Ma, X., Wang, Y., Li, X., & Huo, D. What drives the internationalization of Chinese SMEs? The joint effects of international entrepreneurship characteristics, network ties, and firm ownership. International Business Review, 25(2), (2016).  522-534. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2015.09.001