تحلیل ابعاد و عوامل موثر در تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری: مطالعه موردی سه بخش منتخب نفت، نیرو و راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت تکنولوژی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

تدارکات عمومی با حجم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورها می تواند بازار قابل توجهی برای راه حل های نوآورانه فراهم آورد. با این نوع خرید ریسک بازار بنگاه توسعه دهنده به دلیل ضمانت فروش حجم مشخصی از محصول کاهش می یابد. در کشور ما استفاده از این ابزار بصورت موردی و محدود بوده و سیاست مشخصی در این خصوص تدوین نشده است. در پژوهش حاضر تلاش گردید عوامل موثر بر تدوین سیاست تدارکات عمومی نوآوری، شناسایی و تحلیل گردند.
با مرور دقیق ادبیات ، شش بعد و 23 عامل موثر شناسایی و الگوی نظری پژوهش تدوین گردید. با اتخاذ راهبرد مورد کاوی چندگانه و براساس الگوی نظری، سه بخش نفت، نیرو و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل های درون موردی و بین موردی صورت پذیرفت و نقاط اشتراک و تفاوت سیاست تدارکات نوآوری در بخش های های منتخب بر اساس تکرار واقعی و نظری مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، 19 عامل بر اساس تکرار واقعی دارای قابلیت تعمیم تشخیص داده شد. این عوامل شامل دو بعد بیرونی - شرایط بین المللی و بافت سیاستی – و چهار بعد درونی یعنی ویژگی های نهادی، سازماندهی و توانمندی، تجمیع تقاضا و طراحی مشوق ها می باشند. در میان ابعاد اهمیت مضاعف دو بعد تجمیع تقاضا و سازماندهی و توانمندی مورد تاکید قرار گرفت. در انتها و بر اساس نتایج پژوهش، برخی راهکارها برای تدوین سیاست پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effective Factors to Design Public Procurement Of Innovation Policy: Case Studies Oil, Power and Roads Sectors

نویسندگان [English]

  • Hossein Daneshkohan 1
  • Mohammad Reza Razavi 2
  • Alireza Boushehri 3
1 Department of Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 3- Department of Management and Industrial engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Representing up to 20 Percentage of the Gross Domestic Product (GDP) of most countries, public procurement can provide a considerable market for innovative solutions. Ensuring the specific amount of product sale, this kind of procurement can reduce the market risk of firms. There are just a few cases of using this approach in Iran and no certain policy measures have been designed and implemented. The research objective is to identify the effective factors of designing public procurement of innovation (PPI) policy in Iran.
Based on the literature review, 6 dimensions and 23 factors of policy design were identified as the preliminary theoretical pattern. The 6 dimensions include 2 external elements (International- socio-economic environment and Policy Context) as well as 4 internal (Framework Conditions, Organization & Capabilities, Identification of Needs and Incentivizing Innovative Solutions). Also, three sectors (Oil, Power, and Roads) were investigated in the research based on a theoretical pattern. In order to increase research validity by triangulation approach, for investigating each case study, the documents, the beliefs of interviewers, and questionnaires analysis by statistical methods were used by researchers. The Within-case analysis and Cross-case analysis were done in selected cases and the differentiation and common points were analyzed by real and theoretical repetition. The 19 factors of theoretical pattern have real repetition for an analytical extension. Finally, based on the presented analysis, several policy recommendations are offered for both policymakers and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Public Procurement
  • Public Procurement of Innovation
  • Effective Factors for Policy Design
مارشال, کاترین, و گرچن راسمن. روش تحقیق کیفی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی, 1377.
مرکز پژو هش های مجلس. تحلیلی بر تقاضای واقعی ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور و توانمندی ساخت داخل. تهران: معاونت پژوهش های زیربنایی, 1398.
مرکز پژوهش های مجلس. چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید -بخش برق. تهران: معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی, 1398.
مرکز پژوهش های مجلس. چالشها و راهکارهای رونق تولید - بخش نفت و گاز. تهران: معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی, 1398.
نریمانی, میثم, محمد حسین پیروی, و مصطفی شالبافی. “نقش قانون برگزاری مناقصات در سیاست تدارکات دولتی حامی نوآوری.” سیاست علم و فناوری, 1398: 77-91.
ین, رابرت. روش تحقیق موردی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی, 1381.
Amann, Markus, and Michael Essig. "Public procurement of innovation:empirical evidence from EU public authorities on barriers for the promotion of innovation." The European Journal of Social Science Research, 2015: 282-292.
Arrowsmith, Sue. "HORIZONTAL POLICIES IN PUBLIC PROCUREMENT:A TAXONOMY." JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, 2010: 149-186.
Chicot, Julien , and Mireille Matt. "Rationales of public procurement of innovation: When demand-side instruments address supply-side gaps." DRUID Academy conference. Aalborg: DRUID Academy, 2015. 21-23.
Edler, Jakob. Innovation and Public Procurement. Review of Issues at Stake. Munich: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, 2005.
Edler, Jakob, and Luke Georghiou. "Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side." Research Policy, 2007: 949–963.
Edler, Jakob, and Jillian Yeow. "Connecting demand and supply: The role of intermediation in publicprocurement of innovation." Research Policy, 2016: 414–426.
Edquist, Charles, and Jon Mikel Zabala. "Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy." Research Policy, 2012: 1757– 1769.
Georghiou, Luke, Jakob Elder, Elvira Uyarra, and Jillian Yeow. "Policy instruments for public procurement of innovation:Choice, design and assessment." Technological Forecasting & Social Change, 2014: 1–12.
Landoni, Matteo. "Innovation policy in progress, Institutional intermediation in public procurement of innovation." R&D Management, 2016: 1-12.
Lember, Veiko, Rainer Kattel, and Tarmo Kalvet. Public Procurement,Innovation and Policy: International Perspectives. London: Springer, 2014.
Lember, Veiko , Rainer Kattel, and Tarmo Kalvet. "Quo vadis public procurement of innovation?" The European Journal of Social Science, 2015: 403–421.
LI, YANCHAO . PUBLIC PROCUREMENT AS A DEMAND-SIDE INNOVATION POLICY IN CHINA. Manchester : Manchester Institute of Innovation Research, 2013.
LI, Yanchao, and Luke Georghiou. "Signaling and accrediting new technology: Use of procurement for innovation in China." Science and Public Policy, 2015: 338-351.
Lundvall, Bengt-Ake, and Susana Borras. "Science,Technology and Innovation Policy." The Oxford Handbook of Innovation, 2005: 599-631.
Obwegeser, Nikolaus, and Sune Müller. "Innovation and public procurement: Terminology, concepts, and applications." Technovation, 2018: 1-17.
Rolfstam, Max. "An institutional approach to research on public procurement of innovation." The European Journal of Social Science Research, 2012: 303-321.
Rolfstam, Max. Public Procurement and Innovation: The Role of Institutions. Northampton: Edward Elgar, 2013.
Rolfstam, Max. "Public Procurement as a means to stimulate innovation for a better world: A matter of knowledge management." the 3rd Lundvall Symposium (Lundvall Symposium), 2014: 1-28.
Rullan, S., E. Saucedo, and J. Bacaria. "Public Procurement for Innovation: challenges and prospects for Latin America." Proceedings of the 2012 IEEE ISMOT, 2012: 599-615.
Timmermans, Bram , and Jon Mikel Zabala. "Coordinated unbundling: A way to stimulate entrepreneurship through public procurement for innovation." Science and Public Policy, 2013: 1-12.
Torvinen, Hannu , and Pauliina Ulkuniemi. "End-user engagement within innovative public procurement practices: A case study on public–private partnership procurement." Industrial Marketing Management, 2016: 58-68.
Uyarra, Elvira , and Kieron Flanagan. Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement. Manchester : Manchester Business School, 2009.
Uyarra, Elvira, Jakob Elder, Javier Garcia Estevez, Luke Georghiou, and Jillian Yeow. "Barriers to innovation through public procurement:A supplier perspective." Technovation, 2014: 631–645.
Vecchiato, Riccardo , and Claudio Roveda. "Foresight for public procurement and regional innovation policy:The case of Lombardy." Research Policy, 2014: 438– 450.