شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فرایند فرارسی فرایندی بسیار پیچیده و زمان‌بر است که بایستی انواع توانمندی‌ها توسط شرکت‌های دنباله‌رو‌ کسب شود تا مراحل مختلف آن با موفقیت پشت سر گذارده شود. این فرایند متاثر از عوامل مختلف است که شکست یا موفقیت آن را رقم می‌زنند. توجه به عوامل اثرگذار بر موارد موفق و ناموفق در فرایند فرارسی می‌تواند برای شرکت‌ها و کشورهایی که می‌خواهند این مسیر را با موفقیت طی کنند؛ بینش‌های خوبی به‌دست دهد. در همین راستا در پژوهش حاضر به‌کمک مرور نظام‌مند ادبیات، چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت در فرارسی صنایع دارو، زیست‌دارو و دانش‌پایه به‌منظور مقایسه تطبیقی با وضعیت فرارسی در صنعت زیست‌داروی کشور استخراج گردید و تلاش شد میزان پشتیبانی کمی مطالعات خارجی و داخلی از هر دسته از عوامل به‌روش آنتروپی شانون محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردد تا از این طریق خلاءهای موجود در فرارسی صنعت زیست‌داروی کشور شناسایی شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که در عوامل محیط نهادی، قابلیت‌سازی، و رژیم فناورانه میان مقالات داخلی و بین‌المللی از منظر آنتروپی قرابت بالایی وجود دارد. همچنین لازم است موقعیت نامطلوب صنعت داخلی در عوامل فرارسی بازار، مسائل سازمانی و استراتژیهای فرارسی به‌کمک راهکارهای ارائه شده بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Existing Gaps to Complete Technological Catch-up in the Iranian biopharmaceutical industry: A Comparative Study Approach

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad Chaghooshi 1
  • Fatemeh Saghafi 2
  • Fatemeh Mojiri 3
  • Mohammad Amin Fakhimi 3
1 Professor of Industrial Management,, Faculty of Management, University of Tehran.
2 Associate Prof. of University of Tehran
3 PhD Candidate in Science and Technology Policy, University of Tehran
چکیده [English]

Technological catch-up is a very complex and time-consuming process that requires all kinds of capabilities to be acquired by the latercomer firms in order to successfully complete the various stages. This process is influenced by various factors that determine its failure or success. Considering the factors affecting the successful and unsuccessful cases in the catch-up process can gain a good insight for companies and countries that want to go through this path successfully. In this regard, in the present study, with the help of a systematic review of the literature, a framework of factors affecting the success of pharmaceutical, biopharmaceutical and knowledge-based industries was extracted in order to make a comparative comparison with the catch-up situation in the biopharmaceutical industry in Iran. Quantitative support of foreign and domestic studies of each of the factors by Shannon entropy method is calculated and compared with each other to identify gaps in the catch-up of the Iranian biopharmaceutical industry. The obtained results show that there is a high similarity between domestic and international articles in terms of entropy in terms of institutional environment, capability building, and technological regimes. It is also necessary to improve the unfavorable position of the domestic industry in the factors of the market catch-up, organizational issues and the catch-up strategies with the help of the proposed solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catch-up
  • Influencing Factors
  • Comparative Study
  • Biopharmaceutical
  • Iran
البدوی، امیر، شکرچیان، سجاد؛ 1396، "عوامل اثرگذار بر انتخاب روش تأمین فناوری: مطالعه موردی فناوری سویه در شرکت دارویی سیناژن"، مدیریت نوآوری، دوره6، شماره4، 162-196.
تسلیمی، محمدسعید، نقوی، محمدحسین، مختارزاده، نیما، بابایی، علی، 1397، "نقش نهادهای واسطه­ای در ظهور صنعت زیست­داروها در ایران"، سیاست علم و فناوری، دوره11، شماره3، 29-44.
حمیدی­مطلق، روح­الله، عیسایی، محمدتقی، یمین، محمد، بابایی، علی، کرمانشاه، علی، 1395،" حرکت­های جمعی و تغییرات نهاد و فناوری در صنعت زیست­داروی ایران"، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره5، شماره2، 33-58.
طباطبائیان، سیدحبیب­الله، طهوری، حمیدرضا، تقوا، محمدرضا، تقوی­فر، سیدمحمدتقی، 1397، "تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی ایران"، مدیریت نوآوری، دوره6،شماره1، 9-45.
غفاری، غلامرضا، "منطق پژوهش تطبیقی"، 1388، مطالعات اجتماعی ایران، شماره4(پیاپی8).
قراملکی، احدفرامرز، 1395، "روش شناسی علوم دینی"، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
ملکی کرم­آباد، محمدمهدی، منطقی منوچهر، عبدی، بهنام؛ 1400؛ "شناسایی و تبیین عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاعی"، مدیریت توسعه فناوری، دوره9، شماره2، 197-224.
مجیری، فاطمه، شیخ، علیرضا، پاینده­مهر، برنا، مجیدپور، مهدی، 1398؛" الگوی توسعه درونزای صنعت زیست­داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن"، بهبود مدیریت، دوره13، شماره1، 91-120.
مختارزاده، نیما، کارشناس، عباسعلی، قاضی­نوری، سیدسپهر، 1399؛ "چالش­های دره­مرگ اکوسیستم نوآوری زیست­داروی ایران"، بهبود مدیریت، دوره14،شماره4؛35-54.
Afshari-Mofrad, M., & Salim, A. (2019). Iranian firms in biopharmaceutical value chain: Where to go now? Journal of Science and Technology Policy Management.
Ahmady, R., Mehralian, Gh., (2021), Technological Capability Building inIranian Biosimilar Industry, International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, pp 251-266.
Bell, M., & Figueiredo, P. N. (2012). Building innovative capabilities in latecomer emerging market firms: Some key issues. Innovative Firms in Emerging Market Countries, 24–109.
Chaturvedi, S. (2007). Exploring interlinkages between national and sectoral innovation systems for rapid technological catch-up: Case of Indian biopharmaceutical industry. Technology Analysis & Strategic Management, 19(5), 643–657.
Choi, S., Lee, J., & Park, H.-W. (2020). A Comparative Study of Sustainable Transition from Catch-up to Post Catch-up of South Korea and China. Sustainability, 12(11), 4751.
Choung, J.-Y., Hwang, H.-R., & Choi, J. K. (2016). Post catch-up system transition failure: The case of ICT technology development in Korea. Asian Journal of Technology Innovation, 24(sup1), 78–102.
Ernst, D. (1999). Catching-Up, Crisis and Industrial Upgrading: Evolutionary Aspects of Technological Learning in Korea’s Electronics Industry. Asia Pacific Journal of Management, 15(2). https://papers.ssrn.com/abstract=136719
Eslamparast, A., Yardehnavi,. N.,  Tavakoli, F., Kazemi, F., 2017, "Iranian Biopharmaceutical Companies: Products and Services", Health Biotechnology an Biopharma, 1(1): 34-44.
Fagerberg, J., & Godinho, M. M. (2006, January 19). Innovation and Catching-Up. The Oxford Handbook of Innovation. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0019
Fakhimi, M., & Miremadi, I. (2022). The impact of technological and social capabilities on innovation performance: A technological catch-up perspective. Technology in Society, 101890.
Fan, P. (2006). Catching up through developing innovation capability: Evidence from China’s telecom-equipment industry. Technovation, 26(3), 359–368.
Guennif, S., & Ramani, S. V. (2012). Explaining divergence in catching-up in pharma between India and Brazil using the NSI framework. Research Policy, 41(2), 430–441.
Guo, B., Ding, P., & Li, W. (Helena). (2021). What makes a successful industry-level catch-up? General framework and case study of China’s LED industry. Frontiers of Engineering Management, 8, 284–309. https://doi.org/10.1007%2Fs42524-019-0085-5
Hu, H., & Zhang, L. (2015). Catch-up of Chinese pharmaceutical firms facing technological complexity. International Journal of Innovation and Technology Management, 12(04), 1550017.
Hwang, H.-R., & Choung, J.-Y. (2014). The Co-evolution of Technology and Institutions in the Catch-up Process: The Case of the Semiconductor Industry in Korea and Taiwan. The Journal of Development Studies, 50(9), 1240–1260. https://doi.org/10.1080/00220388.2014.895817
Hwang, S. (2017). Middle-ground players in dynamic imitative markets: Global entry strategies of Korean firms in the biosimilars market. Technology Analysis & Strategic Management, 29(3), 325–338. https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1243660
Kale, D. (2012). Innovative capability development in the Indian pharmaceutical industry. International Journal of Innovation and Technology Management, 9(02), 1250013.
Kale, D., & Huzair, F. (2017). Heterogeneity in learning processes and the evolution of dynamic managerial capabilities as a response of emergence of biosimilar market: Evidence from the Indian pharmaceutical industry. Technology Analysis & Strategic Management, 29(3), 300–312.
Kale, D., & Little, S. (2007). From imitation to innovation: The evolution of R&D capabilities and learning processes in the Indian pharmaceutical industry. Technology Analysis & Strategic Management, 19(5), 589–609.
Kim, L. (1998). Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor. Organization Science, 9(4), 506–521. https://doi.org/10.1287/orsc.9.4.506
Lee, K. (2013). How Can Korea be a Role Model for Catch-Up Development? A ‘Capability-Based View.’ In A. K. Fosu (Ed.), Achieving Development Success (pp. 24–49). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199671557.003.0002
Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: Findings from the Korean industries. Research Policy, 30(3), 459–483.
Lee, T. J., & Lee, Y.-J. (2016). Technological catching-up of nuclear power plant in Korea: The case of OPR1000. Asian Journal of Innovation and Policy, 5(1), 92–115.
Lei, J., Lin, B., & Sha, S. (2016). Catching-Up Pattern Among Countries in Science-Based Industries: A Case Study in Pharmaceutical Industry. Journal of Industrial Integration and Management, 01(01), 1650004. https://doi.org/10.1142/S2424862216500044
Majidpour, M. (2017). International technology transfer and the dynamics of complementarity: A new approach. Technological Forecasting and Social Change, 122, 196–206.
Majidpour, M., Saber, A., Elahi, S., Shayan, A., & Khorasani, S. M. S. (2021). Technological catch-up in the biopharmaceutical sector: Evidence from Iran. Technology in Society, 67, 101695.
Malerba, F., & Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: Evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, 20(6), 1645–1675.
Miao, Y., Song, J., Lee, K., & Jin, C. (2018). Technological catch-up by east Asian firms: Trends, issues, and future research agenda. Asia Pacific Journal of Management, 35(3), 639–669.
Mu, Q., & Lee, K. (2005). Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: The case of the telecommunication industry in China. Research Policy, 34(6), 759–783.
Mytelka, L. K. (1978). Licensing and technology dependence in the Andean group. World Development, 6(4), 447–459.
Odagiri, H., Goto, A., Sunami, A., & Nelson, R. R. (Eds.). (2012). Intellectual Property Rights, Development, and Catch Up: An International Comparative Study. Oxford University Press.
Park, T., & Ji, I. (2020). Evidence of latecomers’ catch-up in CoPS industries: A systematic review. Technology Analysis & Strategic Management, 32(8), 968–983. https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1732339
Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory. Research Policy, 13(6), 364.
Pillai, P. M. (1979). Technology transfer, adaptation and assimilation. Economic and Political Weekly, M121–M126.
Ramani, S. V., & Urias, E. (2018). When access to drugs meets catch-up: Insights from the use of CL threats to improve access to ARV drugs in Brazil. Research Policy, 47(8), 1538–1552. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.05.008
Reid, S. E., & Ramani, S. V. (2012). The harnessing of biotechnology in India: Which roads to travel? Technological Forecasting and Social Change, 79(4), 648–664.
Ren, S., & Su, P. (2015). Open innovation and intellectual property strategy: The catch-up processes of two Chinese pharmaceutical firms. Technology Analysis & Strategic Management, 27(10), 1159–1175.
Saber, A., Elahi, S., Majidpour, M., Shayan, A., & Sahebkar Khorasani, S. M. (2018). Investigating the Technological Catch-up Efforts in Biopharmaceutical Firms of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 11(4), 49–63.
Son, C., & Choung, J.-Y. (2014). Platform design and imitative innovation inside the transition black-box: Korean nuclear power plant APR1400 case. Asian Journal of Technology Innovation, 22(1), 67–85. https://doi.org/10.1080/19761597.2014.905230