تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران، ایران

چکیده

صنعت مرغداری کشور تأمین کنندة 47 درصد (34 درصد گوشت مرغ و 13درصد تخم مرغ) از منابع پروتئین حیوانی در سبد مصرفی خانوار است. صنعت مرغ از نظر تامین مرغ لاین و اجداد، تامین خوراک و واکسن وابستگی زیادی به خارج از کشور دارد. این میزان وابستگی امنیت غذایی کشور را در این حوزه با چالش جدی مواجه کرده است. این نواقص از نظر فنی و با اتکاء به دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان قابل جبران است. این تحقیق با هدف تعیین مهم ترین موانع خود اتکایی در تامین مرغ کشور و ارائه راهکارهای فناورانه برای آن انجام شد. بدین منظور از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده و تشکیل گروه های متمرکز داده ها جمع آوری گردیدند و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و بررسی تعداد 83 گزاره، در نهایت 6 مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی شناسایی گردیدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از از مرغ لاین آرین، واردات نهاده ها، خوراک مرغ، تولید واکسن، کاشت در داخل، قوانین و مقررات. در نهایت برای چالش های شناسایی شده در این مقوله ها، راهکارهایی نیز ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of barriers and strategies for food security in the country (Case study: Chicken

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Tahouri 1
  • nahid mohammadzadeh 2
1 Department of MOT, Faculty of management, Maleke Ashtar University, Tehran, Iran
2 M.A , Management of Technology, Department of Management and Industrial Engineering, Maleke-ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The poultry industry provides 47 percent (34 percent chicken and 13 percent eggs) of the household animal protein sources. The poultry industry is highly dependent on foreign countries in terms of supply of line chickens and ancestors, supply of feed and vaccines. This dependence on food security has posed a serious challenge to the country in this area. These shortcomings can be technically remedied by relying on universities and knowledge-based companies. This study was conducted with the aim of determining the most important barriers to self-reliance in chicken supply and providing technological solutions for it. For this purpose, data were collected through documentary studies, in-depth semi-conducted interviews and the formation of focus groups and through the method of qualitative content analysis and review of 83 propositions, finally 6 main categories and 20 sub-categories were identified. The main categories were line chicken, import of inputs, chicken feed, vaccine production, indoor planting, rules and regulations. Finally, solutions to the challenges identified in these categories were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based production
  • Poultry industry
  • Focus groups
  • Content analysis
بارونی، منصوره (1398)، ارائه مدلی برای انتخاب تامین کنندگان بر اساس ANP فازی )مطالعه موردی: صنعت خوراک دام و طیور استان گستان) پایان نامه کارشناسی ارشد.
دانایی فرد، حسن و  کاظمی، سیدحسین. شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی؛  موسسه کتاب مهربان نشر؛ جلد اول: چاپ اول. 1389.
زاغری، مجتبی (1397)، چالش‌های پرورش و تغذیه طیور در ایران؛ مجله پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلد 3 شماره 2 صفحه های 169 تا 180.
شهباز، سیما. تحلیل محتوای کیفی کتاب‌های روش تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی منتشر شده در سال های 1391-1380، دانشگاه خوارزمی، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، 1392.
مختاری، اعظم. اسماعیلیان، احسان، امنیت غذایی در ایران: راهکارها و موانع، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی،قوچان،1393.
مشایخی، سیامک و حاجی زاده فلاح، مهرداد، بررسی عوامل مؤثر بربازار گوشت مرغ در ایران (کاربرد مدلخود رگرسیون برداری)، پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 1390.
مصلحی، حمیدرضا. مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی: مقایسه وضعیت تولید مرغ در ایران با سایر کشورها (شماره 19)؛ معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت علمی و فناوری؛ نشر آموزش کشاورزی؛ چاپ اول. 1399.
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی (1399). گزارش عملکرد سال 1397.
میرزایی، عباس و آزرم، حسن،1399، اثرات افزایش قیمت گوشت مرغ و درآمد اسمی بر امنیت غذایی در ایران، بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
هومن، حیدرعلی. راهنمای عملی تدوین پایان نامه های تحصیلی. تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1388.
Creswell, J. W., Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.
Claudia, T. H., Susana, O. E., João, P.P., Food safety behavior and handling practices during purchase, preparation, storage and consumption of chicken meat and eggs, (2019).
 Elos. & Kynga¨sh. The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 2008: 107–115
FAO, Agricultural and Development Economics Division: EC-FAO Food Security Programme. Available at: http://www.fao.org/es/esa/.2006.
FAO, World Food Security: A Reappraisal of the Concepts and Approaches. Director Generals Report. FAO, Rome.1983.
FAO, WHO, Final Report of the International Conference on Nutrition. Rome and Vienna. Furness, B.W., Simon, P.A., Wold, C.M., Asarian-Anderson, J., 2004. Prevalence and Predictors of Food
FAO, World Food Summit: Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. FAO, Rome. 1996.
Flick, U. Designing qualitative research. Sage. 2008.
FAOSTAT, Food & Agriculture Organization. Chicken meat production data. 2020.
Holloway, I. & Wheeler, S., Qualitative research in nursing and healthcare. John Wiley & Sons. 2013.
Insecurity Among Low-Income Households in Los Angeles County. Public Health Nutrition-Cab International. 7, 1992: 791-794
Laure,M & Granier,A The EU poultry meat and egg sector. (EPRS) European Parliamentary Research Service. ISBN: 978-92-846-6032-2 ,2019.
Mehdi Y.et al. Use of antibiotics in broiler production: Global impacts and alternatives (Review article). Animal Nutrition No.4. 2018.
Murawska D. The Effect of Age on Growth Performance and Carcass Quality Parameters in Different Poultry Species. Open access peer-reviewed chapter.Poultry science book. DOI: 10.5772/64860 ,2017.
Muller Fernanades,J.et al. Effect of strain, sex and age on carcass parameters of broilers. Acta Scienliarum Animal Sciences.No.1,V.35. 2013.
OECD ,OECD-FAO Agricultural Outlook in 2019. 2020: https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm
Reutlinger, S. Poverty and Hunger: Issues and Options for Food Security in Developing Countries. A World Bank Policy Study: ERIC. 1986.
Speziale,H.S., & Streubert,H.J., & Carpenter, D.R. Qualitative research in nursing:  Advancing the humanistic imperative. Lippincott Williams &Wilkins. 2011.
Tandogan;M & Cicek;H Technical performance and cost analysis of broiler production in Turkey. Brazilian Journal of Poultry Science V .18,No.1. 2016.
Tereschenko,S & Diachenko,E. UKRAINE’S PLACE AND CHALLENGES IN THE EASTERN EUROPEAN PRODUCTION OF CHICKEN EGGS. Baltic Journal of Economic Studies,5(2) (2019).